Jesteś tutaj:   

Odpady

Informacja dla przedsiębiorców

Informacje dotyczące wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
W rejestrze zamieszcza się:


1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku                            w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
3.    Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt zł 00/100/) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Wzór wniosku załączony w plikach załącznika).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (np. na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Informacje dodatkowe dla klienta

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.  Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne .

 

System zbiórki opakowań PSOR

System zbiórki opakowań PSOR

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Drodzy Mieszkańcy

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana „rewolucją śmieciową”. Nowe rozwiązania promują czystość, a gminy tworzą odpowiedzialnymi za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie. Będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach. Poniżej najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące „rewolucji śmieciowej”.

1.     Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Polsce od 01.07.2013r. 

2.     Do kiedy można korzystać z dotychczasowych umów na odbiór odpadów?

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30.06.2013r. 

3.     Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30.06.2013r. same stracą ważność?

Nie, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. 

4.     Jaka będzie metoda naliczania opłaty? 

metoda, która będzie obowiązywać w naszej gminie to:  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka  

5.     Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka zostanie ustalona przez Radę Miasta i Gminy Pleszew w formie Uchwały. 

6.     Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Tak. Dla osób segregujących odpady będzie ustalona obniżona stawka opłaty. 

7.     Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie to robił, zaistnieje możliwość wydania decyzji określającej wyższą opłatę i wystawienia mandatu za brak segregacji. 

8.     Czy nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne?Tak.  Określi to uchwała która zostanie podjęta przez Radę Miasta i Gminy Pleszew. 

9.     Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela/ zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat pojemników określone zostaną w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

10.  Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Taką deklarację należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. 

11.  Do kiedy należy składać deklarację?

Termin składania deklaracji zostanie ustalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Pleszew. (przypuszczalnie będzie to marzec – kwiecień 2013r.) 

12.  Kto będzie pobierał opłatę za gospodarowanie odpadami?

Taką opłatę będzie pobierała gmina. 

13.  Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?

Będzie to obowiązek właściciela domu jednorodzinnego lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. 

14.  Co się stanie w przypadku kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

15.  Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia braku opłaty Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty. 

16.  Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Takie opłaty trzeba będzie wnosić co miesiąc lub co kwartał (obecnie trwają ustalenia w tej sprawie). 

17.  Jaka firma będzie odbierać odpady z terenu naszej gminy?

Takie przedsiębiorstwo zostanie wyłonione w drodze przetargu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości.

Pobierz wzór wniosku - format pdf  

Pobierz wzór wniosku - format doc  

 

Oświadcznie wnioskodawcy

Pobierz wzór oswiadczenia - format pdf  

Pobierz wzór oswiadczenia - format doc   

Rejestr

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew

(stan na 02-03-2015)

Pobierz rejestr   - format pdf