Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 248/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 r.

 
 
Zarządzenie Nr 248 / IV / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 czerwca 2004 r.
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz § 14 Uchwały Nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
  1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w części dotyczącej wydatków bieżących, w następujący sposób:
rozdział 80131 – Licea i technika zawodowe - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące (§ 4210) - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące (§ 4210) - zwiększenie o kwotę 10.000 zł
 
§ 2
 
Budżet po zmianach wynosi:
  1. Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 48.011.157 zł
  2. Wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 46.712.090 zł
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do Zarządzenia Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku
 
W uchwale Rady Miejskiej nr XXI/128/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. zastosowano błędną klasyfikację budżetową (nieobowiązująca już) – rozdz. 80131 t.j. Licea i technika zawodowe, a winno być rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne i celowe.
Pleszew dn. 30.06.2004 r.