Informacje podstawowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Ul. Słowackiego 19a
63-300 Pleszew

tel. 62 580 12 05
https://mgops.pleszew.pl/

e-mail: sekretariat@mgopspleszew.plGodziny funkcjonowania : Poniedziałek - Piątek  7°° - 15°°

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie jest wyodrębnioną  jednostką budżetową Miasta i Gminy. Przedmiotem działalności Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do zadań Ośrodka należy (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
  • pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom ku wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Dominika Frencel
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej
telefon (0-62) 508-12-05
e-mail dominikafrencel@mgopspleszew.pl
  Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

REDAKCJA BIULETYNU:

Paulina Binek
tel. 62 580 12 05
email : paulinabinek@mgopspleszew.pl