Podstawy prawne działania

Statut prawny;     Przedszkole nr 1 „Bajka” w Pleszewie jest placówką publiczną i działa na podstawie :   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów z dnia 21 maja 2001 roku- Statut przedszkola   Uchwały Nr XII/125/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie zakładów budżetowych i utworzenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie jednostek budżetowych.   Uchwały nr XXX/ 205/ 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia „ Bajka”.   Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.   Na czele przedszkola stoi dyrektor.