Klauzule Informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA  Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" z siedzibą w Pleszewie,  ul. Mieszka I 20, 63-300 Pleszew, tel. 62 7421438.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: przedszkolenr2@pleszew.pl
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

  a)      realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust.2 lit. g tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ważnym interesie publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
  b)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c)       promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka w tym jego wizerunku, a także m. in. w celu zapewnienia udziału w dodatkowych zajęciach, konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych w przedszkolu i poza nim  na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz danych szczególnych kategorii  zgodnie z (art. 9 ust 2 lit. a RODO),
  d)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
  e)      realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  f)        realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:
  a)      podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Szkole,
  b)      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  c)       podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta i Gminy,  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, System Informacji Oświatowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
  d)      instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Państwu:
  a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  c)       w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,
  e)       prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Informujemy zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e, że informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
  a)      podanie  danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 a, d, e, f jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów,
  b)      podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt. 3 b nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  c)       podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 c jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.
 8.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

 

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Publiczne Przedszkole nr 2 ?Miś Uszatek? z siedzibą przy ul. Mieszka I 20 , 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 438

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: przedszkolenr2@pleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe w tym dane do kontaktu będą gromadzone i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Brak wskazania danych kontaktowych, na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o narodowym zasobie archiwalnym archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych oraz  prawo  ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO).

 Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.