Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Publicznych nr 2

w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Ogrodowej 2

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 

a)       listownie: ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew

b)      telefonicznie: +48 509 205 502,

c)       e-mail: zspnr2@pleszew.pl

Inspektor ochrony danych

  1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: iod@cuw.pleszew.pl

Cele i podstawy przetwarzania

  1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 

3.1   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

3.2   art. 221 § 1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j. ze zm.)

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

a)       imię (imiona) i nazwisko;

b)      datę urodzenia;

c)       dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

d)      wykształcenie;

e)       kwalifikacje zawodowe;

f)         przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 3.2 lit. d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

3.3   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy innych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p., udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie na wniosek pracodawcy lub przekazanych pracodawcy z inicjatywy kandydata, jest wyłącznie zgoda. Wyjątkiem jest bezwzględny zakaz przetwarzania danych osobowych związanych z karalnością i naruszeniami prawa bez wyraźnej podstawy ustawowej (art. 221a § 1 k.p.).

Odbiorcy danych osobowych

  1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 

a)       podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b)      podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

c)       prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d)       prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

e)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ? dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)

f)        prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

a)       podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt. 3.1, oraz w pkt. 3.2 a), b), c), d), e), f), nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

b)      podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.