Podstawy prawne działania

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie działa na podstawie :

 1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami.

2.      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta nauczyciela ze zmianami.

3.      Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

4.      Uchwała  Rady Miejskiej w Pleszewie  nr VII/49/99 z dnia 11 marca 1999 r.

5.      Uchwała  Rady Miejskiej w Pleszewie  nr VII/58/99 z dnia 11 marca 1999 r.

6.      Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/67/99 z dnia 11 marca 1999 r.

7.      Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/  72/99 z dnia 11 marca 1999 r.

8.      Ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych ze zmianami.

9.      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zmianami.

10.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

11.  Uchwały z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami.

12.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ze zmianami.

13.  Ustawy z dnia 4 marca 1994 r . O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ze zmianami.

14.  Statutu:

¾  Zespołu Szkół Publicznych nr 2,

¾ Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi,

¾ Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi,

¾ Przedszkola w Brzeziu.

15.  Zarządzeń  Dyrektora Szkoły.

16.  Regulaminów:

 ¾  Regulamin organizacyjny,

 ¾    Regulamin pracy,

¾    Regulamin wynagradzanie pracowników administracji i obsługi,

 ¾    Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych,

 ¾    Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych,

¾    Regulamin korzystania  z Sali gimnastycznej,

 ¾    Regulamin pracowni komputerowej,

 ¾    Regulamin  organizacji apeli i uroczystości szkolnych,

¾    Regulamin Rad  Pedagogicznych:

·         Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi

¾    Regulamin Świetlicy szkolnej,

 ¾    Regulamin stołówki szkolnej,

 ¾    Regulamin biblioteki szkolnej,

¾    Regulamin  Rady Rodziców,

¾    Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

 ¾    Regulamin organizacji wycieczek szkolnych,

¾    Regulamin pełnienia dyżurów  nauczycielskich.