Odpady komunalne

Segregacja odpadów w czasie kwarantanny

Segregacja odpadów w czasie kwarantanny - ulotka

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Pleszew obowiązujące od 1 sierpnia 2020r.

1. Opłata od nieruchomości zamieszkałej stawka 24,00 zł od osoby, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka podwyższona w kwocie 48,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Pojemniki i opłata dla nieruchomości niezamieszkałych

 

Wielkość pojemnika lub worka

Stawka selektywna

Stawka podwyższona

120 L

6,00 zł

12,00 zł

240 L

12,00 zł

24,00 zł

660 L

34,00 zł

68,00 zł

1 100 L

58,00 zł

116,00 zł

1 500 L

79,00 zł

158,00 zł

2 500 L

132,00 zł

264,00 zł

7 000 L

370,00 zł

740,00 zł

10 000 L

529,00 zł

1. 058,00 zł

Worek o pojemności 80 L

10,00 zł

24,00 zł

Worek o pojemności 120 L

12,00 zł

36,00 zł

 

3. Od 1 sierpnia 2020 r. możliwość zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stawki obowiązującej, dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.   

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018 - format pdf

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2019 roku

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wzory deklaracji, stawki i inne informacje

1)  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

załącznik do deklaracji

 

*formularz należy pobrać na dysk, następnie należy wypełnić komputerowo, podpisać ważnym certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na adres email: sekretariat@pleszew.pl lub za pomocą platformy ePuap


2) Za gospodarowanie odpadami płacimy zadeklarowane kwoty kwartalnie bez wezwania, w terminach: 

- za I kwartał do 15 marca każdego roku,

- za II kwartał do 15 maja każdego roku,

- za III kwartał do 15 września każdego roku,

- za IV kwartał do 15 listopada każdego roku,

 Wpłat dokonujemy w dowolnej placówce banku, poczta itd. lub przelewem na   indywidualny numer konta bankowego dostarczony Państwu.

 


 

3) Obowiązujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:    

 

1. Opłata od nieruchomości zamieszkałej stawka 24,00 zł od osoby, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka podwyższona w kwocie 48,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Pojemniki i opłata dla nieruchomości niezamieszkałych

 

Wielkość pojemnika lub worka

Stawka selektywna

Stawka podwyższona

120 L

6,00 zł

12,00 zł

240 L

12,00 zł

24,00 zł

660 L

34,00 zł

68,00 zł

1 100 L

58,00 zł

116,00 zł

1 500 L

79,00 zł

158,00 zł

2 500 L

132,00 zł

264,00 zł

7 000 L

370,00 zł

740,00 zł

10 000 L

529,00 zł

1. 058,00 zł

Worek o pojemności 80 L

10,00 zł

24,00 zł

Worek o pojemności 120 L

12,00 zł

36,00 zł

 

3. Od 1 sierpnia 2020 r. możliwość zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stawki obowiązującej, dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.   

 

 


4)Kolorowanka - pobierz dokument - format pdf


5) Uchwały:

 

 

 1. Uchwała nr 3/214/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

  Uchwała RIO poz.1804

 2. Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/367/akt.pdf
 3. Uchwała nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/4883/akt.pdf

 4. Uchwała nr III/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/368/akt.pdf

 5. Uchwała nr 3/215/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  Uchwała RIO poz.1805

 6. Uchwała nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/5028/akt.pdf

 7. Uchwała nr 16/885/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela Nieruchomości.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/5303/akt.pdf

 8. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/3410/akt.pdf

 9. UCHWAŁA NR XV/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/4498/akt.pdf

 10. UCHWAŁA NR XXII/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 31 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/6186/akt.pdf

 11. UCHWAŁA NR XV/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/4499/akt.pdf

 12. UCHWAŁA NR XX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/4101/akt.pdf

 13. UCHWAŁA NR XV/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/4500/akt.pdf

 


6) Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerami telefonu: 

(62) 580 11 80, (62) 580 11 81 -  (Referat Gospodarki Odpadami)

drogą elektroniczną pod adresem: smieci@pleszew.pl

na stronie internetowej:  www.pleszew.pl

oraz osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,  ul. Fabryczna 5 (biurowiec Przedsiębiorstwa Komunalnego), 63-300 Pleszew,

Informacje dotyczące odpadów komunalnych udostępniane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

I. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Pleszew.

Na terenie Gminy Pleszew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są w pierwszej kolejności do stacji przeładunkowej w miejscowości Dobra Nadzieja, a następnie transportowane i przekazywane do  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wyznaczonej dla Regionu VI w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z planem inwestycyjnym (tj. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin).

III. Osiągnięty przez Gminę Pleszew w roku 2016:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 29,10%,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100%,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0%.

IV. Osiągnięty przez Gminę Pleszew w roku 2017:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 43,29 %,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100 %,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0,47 %.

V.  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pleszewie funkcjonuje Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) znajdujący się przy ul. Fabrycznej 5, 63-300 Pleszew czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w soboty czynny od 6.00 do 15.00. Ponadto funkcjonuje Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Selektywnych odbierający od właścicieli nieruchomości raz do roku odpady wielkogabarytowe. Terminy odbioru tych odpadów są podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

VI. Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Pobierz dokument - format pdf

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców:

UCHWAŁA NR XX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Pobierz dokument - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - format pdf

Informacje dotyczące odpadów komunalnych udostępniane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

I. W terminie do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pleszew z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych. Zadania realizowane były przez:

1. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun; Roztoka 6, 62-513 Krzymów,

2. Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o.; ul. Malinowa 24G, 62-400 Piotrowice,

3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.; ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz,

4. Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o.; ul. Wylotowa 57, 63-400 Ostrów Wlkp.,

5. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.; ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.,

6. F.H.U. „Natura” Marek Michałowski; ul. Serocka 11, 85-522 Bydgoszcz,

7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew,

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna; ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz ,

9. Usługi Transportowe Sylwester Szymanowski; ul. Marii Konopnickiej 14/16/4, 62-800 Kalisz,

10. Zakład Handlowo Usługowy Eko-Skórtex Angelika Ligocka; Tomice, ul. Wrzesińska 77, 63-308 Gizałki,

11. „ZGO-NOVA” Sp. z o.o.; ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin.

Od 01.07.2013 r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Pleszew.

Na terenie Gminy Pleszew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są w pierwszej kolejności do instalacji zastępczej w Dobrej Nadziei, a następnie przekazywane dalej w celu wytwarzania paliwa alternatywnego. Odpady zielone natomiast przekazywane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z.o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

III. Osiągnięty przez Gminę Pleszew w roku 2013:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 20,6%,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru Gminy odpadów komunalnych wyniósł: 100%,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0,8%.

IV. Osiągnięty przez Gminę Pleszew w roku 2014:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 28,8%,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru Gminy odpadów komunalnych wyniósł: 100%,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0%.

V. Osiągnięty przez Gminę Pleszew w roku 2015:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 29,1%,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru Gminy odpadów komunalnych wyniósł: 100%,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0%.

VI. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego funkcjonuje Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) znajdujący się przy ul. Fabrycznej 5, 63-300 Pleszew czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00. Ponadto funkcjonują Osiedlowe Punkty Selektywnej Zbiórki dostępne całą dobę 7 dni w tygodniu oraz Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Selektywnych odbierający od właścicieli nieruchomości dwa razy do roku odpady wielkogabarytowe. Terminy odbioru tych odpadów są podawane do publicznej wiadomości.

VII. Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. – wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.):

1. zezwolenia na zbieranie odpadów,

2. zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

– zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016 r. W związku z powyższym, analogicznie wydłużono okres, w którym posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym wymienione decyzje (art. 1 pkt 11 lit. b ustawy nowelizującej).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

System zbiórki opakowań PSOR

System zbiórki opakowań PSOR

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym".

Pobierz dokument - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015

Pobierz dokument - format pdf

Rolniku! Nie łam prawa

Rolniku, nie łam prawa! Oddaj opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016

Pobierz dokument - format pdf