Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.
2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Wzory formularzy poniżej.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

3. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt zł 00/100/) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Wzór oświadczenia załączony w plikach).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (np. na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pozostałe opłaty skarbowe:
25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia ? od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Wpłat z tytułu w/w opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (np. na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

Informacje dodatkowe dla klienta
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf


Dokumenty do pobrania


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - format pdf

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - format docx

 

Oświadczenie - format pdf

Oświadczenie - format docx

 

Wniosek o zmianę wpisu do ejestru działalności regulowanej - format pdf

Wniosek o zmianę wpisu do ejestru działalności regulowanej - format docx

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - format pdf

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - format docx