Jesteś tutaj:   

Odpady

 

System zbiórki opakowań PSOR

System zbiórki opakowań PSOR

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Drodzy Mieszkańcy

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana „rewolucją śmieciową”. Nowe rozwiązania promują czystość, a gminy tworzą odpowiedzialnymi za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie. Będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach. Poniżej najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące „rewolucji śmieciowej”.

1.     Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Polsce od 01.07.2013r. 

2.     Do kiedy można korzystać z dotychczasowych umów na odbiór odpadów?

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30.06.2013r. 

3.     Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30.06.2013r. same stracą ważność?

Nie, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. 

4.     Jaka będzie metoda naliczania opłaty? 

metoda, która będzie obowiązywać w naszej gminie to:  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka  

5.     Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka zostanie ustalona przez Radę Miasta i Gminy Pleszew w formie Uchwały. 

6.     Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Tak. Dla osób segregujących odpady będzie ustalona obniżona stawka opłaty. 

7.     Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie to robił, zaistnieje możliwość wydania decyzji określającej wyższą opłatę i wystawienia mandatu za brak segregacji. 

8.     Czy nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne?Tak.  Określi to uchwała która zostanie podjęta przez Radę Miasta i Gminy Pleszew. 

9.     Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela/ zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat pojemników określone zostaną w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

10.  Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Taką deklarację należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. 

11.  Do kiedy należy składać deklarację?

Termin składania deklaracji zostanie ustalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Pleszew. (przypuszczalnie będzie to marzec – kwiecień 2013r.) 

12.  Kto będzie pobierał opłatę za gospodarowanie odpadami?

Taką opłatę będzie pobierała gmina. 

13.  Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?

Będzie to obowiązek właściciela domu jednorodzinnego lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. 

14.  Co się stanie w przypadku kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

15.  Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia braku opłaty Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty. 

16.  Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Takie opłaty trzeba będzie wnosić co miesiąc lub co kwartał (obecnie trwają ustalenia w tej sprawie). 

17.  Jaka firma będzie odbierać odpady z terenu naszej gminy?

Takie przedsiębiorstwo zostanie wyłonione w drodze przetargu.