Powszechny Spis Rolny 2020

Materiały dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 są dostępne na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Pytania w ankiecie obejmują 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. , jednak część z nich zawierać będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.

Poprzedni spis rolny odbył się w roku 2010. Jego wyniki zestawione ze spisem z 2002 roku, czyli na dwa lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, uwidoczniły duże zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni i strukturze zasiewów w Wielkopolsce:

  • korzystną tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni użytków rolnych (UR) z 9,00 ha do 11,05 ha. Odnotowano również wzrost udziału - w ogólnej liczbie gospodarstw - tych podmiotów, które prowadzą działalność rolniczą;
  • zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Znacznie spadła (o ponad 1/4) liczba gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0-5 ha UR i 5-20 ha UR (o 10,5%). Na zbliżonym poziomie utrzymała się liczba gospodarstw z grupy obszarowej 20-50 ha UR. Natomiast znacznie wzrosła liczba gospodarstw największych o powierzchni UR 50 ha i więcej (o 35,7%). Zmiany te są jednak powolne, a udział gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej wynosił zaledwie 16,4%, podczas gdy gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni 0-5 ha UR) stanowiły prawie 53% ogółu gospodarstw w województwie wielkopolskim;
  • zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z działalnością rolniczą, głównie na skutek zaniechania prowadzenia tej działalności przez jednostki najmniejsze (spadek o ponad 1/2 liczby gospodarstw o powierzchni 0-1 ha UR i o 16,7% - o powierzchni 1-2 ha UR). Jednocześnie odnotowano korzystne zjawisko zwiększania się liczby gospodarstw największych prowadzących działalność rolniczą (wzrost o ponad 1/4 liczby gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 30 ha i więcej, w tym o ponad 40% - gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej);
  • niewielkie zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych z 2001,6 tys. ha do 1999,2 tys. ha, tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);
  • zmniejszenie powierzchni użytków rolnych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys. ha, tj. o 22,3 tys. ha (o 1,2%). W ogólnej powierzchni użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów (82,3%), który w porównaniu z 2002 r. wzrósł o 2,1 pkt. proc.;
  • zwiększenie ogólnej powierzchni zasiewów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha, tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);
  • zmiany w strukturze zasiewów i upraw, w której zmniejszyła się powierzchnia uprawy zbóż ogółem z 1142,4 tys. ha do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 tys. ha (o 44,1%) i buraków cukrowych z 54,0 tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), wzrosła natomiast powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku z 64,8 tys. ha do 138,2 tys. ha (o 113,2%) oraz upraw pastewnych z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. (o 56,5%), a także grupy upraw zaliczanych do "pozostałych" z 36,7 tys. ha do 38,4 tys. ha (o 4,6%);
  • zwiększenie udziału powierzchni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 0,9% do 1,3%;

 

Należy się spodziewać, że przemiany polskiego rolnictwa, obserwowane w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza od wejścia Polski do Unii Europejskiej, wspierane przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, uległy nasileniu w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Znajdujemy potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku reprezentacyjnych badaniach rolniczych, czyli prowadzonych na części gospodarstw. Jednak pełen ich obraz możemy uzyskać jedynie w Powszechnym Spisie Rolnym, jedynym badaniu pełnym, prowadzonym, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, co 10 lat i dającym możliwość dokonywania porównań międzynarodowych.

Czy polskie rolnictwo podąża ścieżkami przemian podobnymi do tych, wybieranych przez rolnictwo niemieckie, francuskie czy włoskie, czy znalazło własną drogę rozwoju?

Czy potencjał ekonomiczny rodzimych gospodarstw rolnych pozwala im konkurować
na wspólnym europejskim rynku rolnym?

I czy prawdą jest, że polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Znajdziemy je gdy użytkownicy gospodarstw rolnych, zgodnie z nałożonym na nich obowiązkiem wezmą udział w badaniu prowadzonym od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

OGŁASZA NABÓR

kandydatów na rachmistrzów spisowych

w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

          Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dnia 31 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych.

Wymagania niezbędne - kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

a)    być pełnoletnim,

b)    zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

e)    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość obsługi komputera,

b)    znajomość funkcjonowania systemu GPS,

c)    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

d)    sprawność fizyczna (ze względu na specyfik pracy),

e)    komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

f)     nieposzlakowana opinia,

g)    podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

h)    obowiązkowość,

i)     rzetelność i staranność,

j)     umiejętność organizacji własnej pracy.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

a)    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

b)    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

c)    przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 

Informacje dla osób składających oferty:

a)    Liczba rachmistrzów wymaganych do realizacji zadań na terenie Miasta i Gminy Pleszew - 4.

b)    Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

c)    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

d)    Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.

 

Wymagane dokumenty:

-         oferta,

-         kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

-         oświadczenie dla kandydatów  na rachmistrzów terenowych - załącznik nr 1 do oferty (do pobrania),

-         oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych - załącznik nr 2 (do pobrania).

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy (parter) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza spisowego - PSR 2020".

Termin składania ofert - od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r., godz. 15.30.

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

lub pod numerem telefonu: 62 742 83 02.

 

  Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

       /-/ Arkadiusz Ptak

 

Do pobrania: