Informacje podstawowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pleszewie

NIP ? 617-00-13-743
REGON ? 250423184
e-mail: pk.pleszew@post.pl
www.pk-pleszew.pl
tel: 62 74-21-664
fax 62 74-12-332

WŁAŚCICIEL
     Miasto i Gmina Pleszew ? 100 % udziałów

RADA NADZORCZA

Tadeusz Rak - Przewodniczący
Władysław Bachorz - Z-ca Przewodniczącego
Jan Półtorak - Sekretarz


PREZES ZARZĄDU - Grzegorz Knappe

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie funkcjonuje od 1 stycznia 1994r. Zostało utworzone Uchwałą NR XL III/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Pleszew. 
 
Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym  w Poznaniu - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000192188.
 
Kapitał zakładowy ? 8.923.500,00  PLN.
Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Kotlin.
Zatrudnia około 170 osób, posiadających doświadczenie w branży komunalnej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym. Do głównej działalności wynikającej z umowy Spółki należy:
 
 • produkcja, uzdatnianie i dostawa wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz odpadów stałych i płynnych,
 • segregacja odpadów,
 • utrzymanie i konserwacja zieleni,
 • prowadzenie składowiska odpadów,
 • oczyszczanie ulic, placów i chodników,
 • budowa sieci wodno ? kanalizacyjnej,
 • badania laboratoryjne wody, ścieków i gleby,
 • zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
 • budowa i remonty ulic, placów i chodników,
 • budowa i remonty sieci wodno ? kanalizacyjnej.


Misją naszego Przedsiębiorstwa jest dbałość o środowisko i dostarczanie naszym Klientom usług o najlepszej jakości. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie. Satysfakcja Klienta z jakości świadczonych przez nas usług stanowi dla nas filar rozwoju naszej Spółki. Świadczymy usługi profesjonalnie, tanio i solidnie.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wchodzą n/w zakłady:
- Zakład Usług Komunalnych w tym Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Oczyszczalnia  Ścieków.

I. Zakład Usług Komunalnych

Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
63-300 Pleszew

Czas pracy: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
Dyrektor: Artur Kulas
Kierownik: Jarosław Florczak

Kontakt:

62 74-21-664 - centrala
62 74-22-968 - fax


Zakres działalności:

 • Wywóz odpadów stałych,
 • Wywóz nieczystości płynnych,
 • Konserwacja drzew, krzewów,
 • Pielęgnacja trawników,
 • Układanie chodników, placów z kostki brukowej,
 • Selektywna zbiórka odpadów,
 • Zarządzanie składowiskiem odpadów
 • Oczyszczanie ulic, placów,
 • Odśnieżanie i zwalczanie skutków zimy,
 • Usługi sprzętem specjalistycznym.
 • Prowadzenie targowisk miejskich


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Czas pracy:
 Poniedziałek - Piątek 7.00 - 20.00
 Sobota 7.00 - 13.00
Kontakt: 62 74-21-664

Zakres działalności Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie

Stacja Kontroli Pojazdów świadczy pełen zakres usług, na której przeprowadzane są okresowe oraz pierwsze (pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą) badania techniczne pojazdów:

 • motocykli, ciągników rolniczych,
 • samochodów osobowych, autobusów przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochodów ciężarowych i specjalnych do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
 • samochodów ciężarowych i specjalnych, ciągnika samochodowego powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • samochodów ciężarowych i specjalnych, ciągnika samochodowego powyżej 16 t d.m.c., ciągnika samochodowego balastowego,
 • autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,
 • przyczepy ciężarowej rolniczej do 1,5 t d.m.c.
 • przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
 • przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 6 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej do 3,5 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 16 t d.m.c.
 • pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • taksówki bagażowej lub osobowej,
 • pojazdów uprzywilejowanych,
 • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego.
 
Oferuje wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Wykonuje dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 • w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym,
 • autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

Stacja Kontroli przeprowadza również badania w zakresie spełnienia dodatkowych warunków technicznych pojazdów takich jak:

 • prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego.


Prowadzi usługi w zakresie:

 • nadania i wykonania lub ustalenia numeru nadwozia,
 • wykonania tabliczki znamionowej i jej zamocowanie,
 • sporządzenia opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych,
 • ustalenia nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
- m.w. - masa własna pojazdu,
- d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kaliska 153a
63-300 Pleszew

Czas pracy: Zaopatrzenie w wodę - ruch ciągły
Pozostałe usługi - poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Dyrektor: Roman Bizan 

Kontakt:

62 74-22-151
62 74-28-390 - fax
bezpłatny 994 (z telefonu stacjonarnego)


Zakres działalności:

 • Produkcja, uzdatnianie i dostawa wody,
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych


III. Oczyszczalnia ścieków

Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Ścieków
Zielona Łąka 14a
63-300 Pleszew

Czas pracy: Oczyszczanie ścieków - ruch ciągły
Pozostałe usługi - poniedziałek-piątek 7:00-15:00


Kierownik Oczyszczalni Ścieków: Dorota Olejniczak
Kierownik Laboratorium: Jarosław Blandzi
Kontakt:

62 74-28-367 - centrala
62 74-28-368 - Kierownik Oczyszczalni Ścieków


Zakres działalności:

 • Oczyszczanie ścieków,
 • Fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badania wody,
 • Analizy jakości ścieków,
 • Badanie laboratoryjne gleby,
 • Sprzedaż nawozu rolniczego ?BIOCAL?