Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 30.08.2011r - format pdf 

 

Informacja z dnia 2011-08-04 - wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytania

Pobierz - format pdf


Informacja z dnia 2011-08-03 - zmiana SIWZ

Pobierz - format pdf


Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania 

Pobierz - format pdf  

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji - format pdf

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany - format pdf

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie" 

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ - format pdf

Załączniki do SIWZ:

"Formularz oferty" - załącznik nr 1 - format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - format pdf

Projekt umowy - załącznik nr 3 - format pdf

Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana - załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa - załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji - załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna - załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna - załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna - załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych - załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip