Zaproszenie do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń

Informacja z dnia 04-05-2015 - zmiany w treści ogłoszenia

 1. Informacja o zmianach - pismo przewodnie - format pdf
 2. Przedmiar AD 2 - format pdf
 3. Przedmiar AD 4 - format pdf
 4. Przedmiar AD 5 - format pdf
 5. Przedmiar AD 6 - format pdf
 
 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o. o.

ul. Malinie 6/25,  63-300 Pleszew

NIP 617-18-59-287     REGON 250909975

tel. /fax 62 742 83 65    ptbspleszew@post.pl

zaprasza

do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń

(przewidzianych do przebudowy na działalność usługową)

w budynku przy ul. Kaliskiej nr 2 w PleszewieKonkurs ofert obejmuje wynajem pomieszczeń o pow. użytkowej:
 1. 149,74 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (np. PUB, winiarnia itp.), usytuowanych w piwnicy;
 2. 501,99 m2  w tym:
 • 189,04 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – (kawiarnia, restauracja) - usytuowanych na parterze i
 • 312,95 m2 z przeznaczeniem na działalność hotelarską - usytuowanych  na I piętrze i poddaszu.
 
Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu w terminie  do dnia  25.05.2015r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie www.ptbs.pleszew.pl, i bip Pleszew /zamówienia publiczne/spółki gminne/Pleszewskie TBS. Szczegółowych informacji związanych z konkursem udziela Alicja Błaszczyk – Prezes Zarządu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o.  Tel. 62 742 83 65, e-mail ptbspleszew@post.pl. Z pomieszczeniami będącymi przedmiotem konkursu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem konkursu.

I.  Opis nieruchomości i warunków zawarcia umowy.
 1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie usytuowanym na działce nr 1071 (KW nr KZ1P00001160/9)  o powierzchni 0.0460 ha stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj. przebudowę budynku na działalność usługową, pozostające w zarządzaniu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. Budynek usytuowany jest w centrum Pleszewa w odległości ok.  25  metrów od budynku Ratusza (orientacyjna lokalizacja budynku na załączniku graficznym).
 2. Szczegółowy plan wynajmowanych pomieszczeń zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 3. Oferent może złożyć ofertę na wynajem zespołu pomieszczeń znajdujących się:
 1. w piwnicy budynku,
 2. na parterze, I piętrze i poddaszu,
 3. lub na wynajem wszystkich pomieszczeń w budynku.
 1. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić przebudowę zespołu pomieszczeń w budynku zgodnie z posiadaną przez PTBS dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, na własny koszt. Koszty przebudowy nie będą zwracane po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń niezbędnych na użytkowanie przedmiotu najmu spoczywa na najemcy. Harmonogram robót wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wynajmującego.
 2. Przebudowę przedmiotu najmu należy przeprowadzić w terminie do 9 miesięcy (preferowany termin – 6 miesięcy) od dnia przekazania przedmiotu najmu, potwierdzonego protokołem przekazania.
 3. Na wynajętej powierzchni najemca będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (PKD 56.10.A) lub gastronomicznych i hotelowych (PKD 55.10.Z). W okresie związania umową zakazuje się zmiany profilu działalności na inny niż określony w umowie najmu. Ewentualna zmiana profilu działalności wymagać będzie zgody Wynajmującego.
 4. Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany projektu technicznego  przez oferenta. W tym przypadku koszty tych zmian ponosi oferent, bez prawa rozliczeń z poniesionymi nakładami na przebudowę.
 5. Oferent, który wygrał konkurs zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Jeśli oferent, który wygrał konkurs  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem wniesienia przez najemcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto na wypadek nienależytego wykonania umowy.
 8. Przedmiot najmu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 9. W okresie związania umową zakazuje się podnajmu oraz oddania do użyczenia przedmiotu najmu innym podmiotom bez zgody Wynajmującego.
 10. Umowa zostanie zawarta na okres do 10 lat (z możliwością przedłużenia).

II. Czynsz dzierżawny
 1. Oczekiwana przez Wynajmującego  miesięczna stawka czynszu najmu netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej powinna wynosi minimum 15 zł netto.
 2. Do  czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w ustawowo obowiązującej stawce.
 3. Poza czynszem najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat bieżących za media, tj. wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz itp. na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami oraz podatku od nieruchomości i i opłat za gospodarowanie odpadami.
 4. Czynsz najmu będzie naliczany od dnia przekazania przedmiotu najmu do użytkowania zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie przez Najemcę.
 5. Czynsz najmu będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 kwietnia  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
 6. Zakres niezbędnych prac do wykonania przebudowy pomieszczeń jest określony w załączniku Nr 3 do ogłoszenia.
 7. Nakłady poniesione na przebudowę w wysokości określonej w ofercie będą zaliczane na poczet opłat czynszowych w okresie najmu maksymalnie 10 lat.
 8. W okresie rozliczania poniesionych nakładów najemca będzie zobowiązany  część stawki czynszu miesięcznego przeznaczyć na opłaty (w formie zaliczki), na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.
 9. Rozwiązanie umowy najmu przez Najemcę przed rozliczeniem nakładów nie stanowi podstawy roszczeń  Najemcy o zwrot nakładów przez Wynajmującego.
III. Forma konkursu
Konkurs jest prowadzony w formie  pisemnych ofert.

IV. Wadium
 1. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 5 000,00zł. w terminie do dnia 25.05.2015r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy PTBS NR:  PKO BP SA 62 1020 2212 0000 5402 0285 3042
 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie wyłoniony jako najemca podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu konkursu.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Malinie 6/25 w Pleszewie w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta konkursowa  na  wieloletni najem pomieszczeń przewidzianych do przebudowy na działalność usługową w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” w terminie do dnia 25.05.2015r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert (część jawna konkursu) odbędzie się w dniu 25.05.2015r. o godz. 12.15.

VI. Sposób przygotowania oferty
 1. Pisemna oferta (formularz oferty załącznik nr 4) powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • Oświadczenie o zamiarze prowadzenia na wynajętej powierzchni działalności gastronomicznej lub hotelowej,
 • Oświadczenie, że oferent dokona przebudowy pomieszczeń w co najmniej wymaganym terminie ( 9 miesięcy),
 • Oświadczenie, że oferent wniósł wadium i w jakiej formie,
 • Oferowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu netto i brutto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • Oferowane nakłady finansowe na przebudowę pomieszczeń
 • Wymagane załączniki.
 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę (pełnomocnictwo).

VII. Kryterium wyboru ofert

1. Kryterium wyboru ofert stanowić będzie:
    a) stawka  miesięcznego czynszu najmu brutto  za najem 1 m2 powierzchni użytkowe- 70%
    b) wartość nakładów - 30%
2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów:
a) przy najwyższej stawce czynszu – najwięcej punktów,
b) przy najniższej wartości nakładów – najwięcej punktów.

VIII. Oględziny nieruchomości i kontakt z osobami upoważnionymi
Szczegółowych informacji w zakresie merytorycznym udziela Alicja Błaszczyk tel. 62742 83 65. Oględzin można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

IX. Wynajmujący ma prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - pobierz archiwum zip
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy - pobierz archiwum zip
 3. Załącznik nr 3 - zakres robótremontowych zgodnie z załączonym przedmiarem - pobierz archiwum zip
 4. Załącznik nr 4 - formularz ofertowy - pobierz archiwum zip
 5. Orientacyjna lokalizacja budynku - format jpg

Prezes Zarządu

Alicja Błaszczyk