Ogłoszenie PTBS Sp z o.o. Nr 9097-2016 z dnia 26-01-2016

Informacja z dia 2016-03-09 w wynikach postępowania

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia  2016-02-11:

Odpowiedzi na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

Zaktualizowany kosztorys - format ath

Zaktualizowany kosztorys - format pdf

 


Informacja z dnia  2016-02-09:

Ogłoszenie 13291 - 2016 o zmianie ogłoszenia - pobierz - format pdf

Odpowiedzi na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

Pobierz załączik nr 1  - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

 


 

Informacja z dnia  2016-02-03:

ogłoszenie 11801 - 2016 o zmianie ogłoszenia - pobierz - format pdf

odpowiedź na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

 


Pleszew: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 3 w Pleszewie

Numer ogłoszenia: 9079 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 3 w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: jednego 32 lokalowego budynku mieszkalnego. Budynek został zaprojektowany jako jednobryłowy, pięciokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) w całości podpiwniczony. W części piwnicznej przewidziano 13 garaży, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone w balkony. 2. Zamówienie swym zakresem obejmuje roboty budowlane, wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej w kotłowni, telewizji kablowej, domofonowej, telefonicznej, roboty drogowe, wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu budowy, wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną. Wykonać należy także dokumentację powykonawczą i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach ślepych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Część zamieszczonej dokumentacji technicznej dotyczy całości zaplanowanej inwestycji tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych - patrz plan zagospodarowania terenu. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wznieść nowy budynek mieszkalny zgodnie z tą dokumentacją, w zakresie budowy budynku NR 2 z  infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu określonym w załączonym do niniejszej SIWZ planie sytuacyjnym - etap 1, z zakreślonym obszarem do wykonania..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 60 000,00 zł w następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), - sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w  tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. - Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa na druku oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: patrz poniżej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - pobierz SIWZ format pdf

Załączniki 1 do 4 - pobierz format zip

Załacznik 5 plan sytuacyjny - pobierz format pdf

Załacznik 6 kosztorysy - pobierz format zip

Załącznik 7 projekt budowlany - pobierz format zip

Załacznik 8  - projekt wykonawczy - pobierz format zip

Załacznik 9  - specyfikacja techniczna - pobierz format pdf

 

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować.