Or. 0004/24 /2004 Data: 14 czerwca 2004r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 24 czerwca 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.


W porządku obrad przewiduję:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XX/2004 z dnia 27 maja 2004r.

4. Interpelacje radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

7. Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy.

8. Funkcjonowanie opieki społecznej w mieście i gminie Pleszew.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

b. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2004r.

c. zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,

d. zmiany uchwały nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie innych niż określone ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic Niesiołowskiego – Kaliska”,

f. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

g. zmiany statutu Miasta i Gminy Pleszew,

h. odwołania radnego ze składu Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie,

i. powołania radnego w skład Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie,

j. uchwalenia Regulaminu Etyki Radnego,

k. zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,

l. zmiany uchwały nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew,

ł. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,

m. współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego PN.: „Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie”.

n. zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.


10. Sprawy różne.