UCHWAŁA NR XXI /129 / 2004

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia 24 czerwca 2004 r.

 

w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej pleszewskich przedsiębiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta i gminy Pleszew, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej „ ulgami w podatku od nieruchomości”.

2.      Ulgi w podatku od nieruchomości są udzielane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców .

 

§ 2.

Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:

1.      przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną , w tym nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

2.      dodatkowym miejscu pracy – należy przez to rozumieć miejsce ( stanowisko ) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy Pleszew, zatrudniona na podstawie umowy o pracę,

3.      utworzeniu dodatkowego miejsca pracy – należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy,

4.      minimalnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1679 ) .

5.      działalności gastronomicznej - należy przez to rozumieć prowadzenie restauracji, kawiarni, pubu, punktu gastronomicznego,

6.      działalności turystycznej – należy przez to rozumieć prowadzenie punktu informacyjnego, biura podróży, obiektu hotelarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zmianami),

7.      budynku mieszkalnym – budynek, w którym choć jeden lokal wykorzystywany jest na cele mieszkalne.

 

 

§ 3.

 

1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 7i § 8, budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsce pracy na terenie miasta i gminy Pleszew.

2.      Wysokośc ulgi w podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy.

3.      Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu dodatkowego stanowiska pracy oraz okres przyznania ulgi w podatku od nieruchomości zależy od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy. Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości stanowi iloczyn wskaźnika procentowego i kwoty minimalnego wynagrodzenia, określony w poz. od a ) do f).

 

Poz.

Utworzone

dodatkowe miejsca pracy

Okres ulgi

Wysokość ulgi na jedno dodatkowo utworzone miejsce pracy (rocznie)

a)

 co najmniej 2

1 rok

50 % minimalnego wynagrodzenia

b)

od 3 do 5

2 lata

55 % minimalnego wynagrodzenia

c)

od 6 do 10

3 lata

65 % minimalnego wynagrodzenia

d)

od 11 do 20

4 lata

80 % minimalnego wynagrodzenia

e)

od 21 do 50

5 lat

100 % minimalnego wynagrodzenia

f)

powyżej 51

10 lat

150 % minimalnego wynagrodzenia

 

 

§ 4.

 

1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, na okres jednego roku podatkowego budynki mieszkalne w których odnowione zostały elewecje frontowe, położone na obszarze miasta i gminy Pleszew.

2.      Ulga w podatku od nieruchomości , o której mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Ulgą mogą być objęte budynki 25 letnie i starsze. Przyjmuje się, że okres ten liczy od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia budynku o ulgę.

3.      Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie może być wyższa od kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na renowacje elewacji frontu budynku, a także nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego od budynków mieszkalnych lub ich części w podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem poddanym renowacji za rok podatkowy , za który jest udzielona.

4.      Koszty renowacji podlegają udokumentowaniu fakturami vat.

 

§ 5.

 

1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 7 i §8, nieruchomości będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, przedsiębiorców podejmujących w roku podatkowym działalność gastronomiczną lub turystyczną na terenie określonym w załączniku do Uchwały, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy.

  1. Ulga w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 przysługuje na okres 2 lat podatkowych i w każdym roku podatkowym nie może przekroczyć 50 % zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1, należnego za dany rok podatkowy.

 

 

§ 6.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działanosci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), działalności określonej ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) a także przez art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).

 

§ 7.

 

1.      Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie stosuje się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyżej 150 m2 .

2.      Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w związku z zatrudnianiem pracowników oraz w związku innymi sposobami aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514 ze zmianami) a także w przypadku korzystania przez pracodawcę z uprawnien przysługujących w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

3.      Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują od nieruchomości będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, których podmioty powstały w wyniku przekształcenia, reorganizacji, likwidacji i upadłości chyba, że przedsiębiorcy zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji, likwidacji lub upadłości.

 

 

§ 8.

 

1.      Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro.

2.      Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców działających w sektorach :

-         transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

-         działalności związanej z eksportem jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

-         pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej.

 

§ 9.

 

1.      Ulga w podatku od nieruchomości przysługuje na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy a w przypadku ulgi w podatku od nieruchomości , o której mowa w § 4, poczynając od początku roku podatkowego , w którym zakończono renowacji elewacji budynku.

2.      Wzór wniosku określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 10.

 

1.      Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości co do których przyznane zostały ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3, §4, § 5 i § 6, o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych , w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu , na który przysługuje ulga w podatku od nieruchomości .

2.      Podatnik traci prawo do ulg w podatku od nieruchomości w przypadku:

a)      likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania z ulgi w podatku od nieruchomości,

b)     wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew,

c)      postawienia w stan likwidacji,

d)     ogłoszenia upadłości,

e)      nie przekazania w terminie informacji, o których mowa w ust. 1.

3.      Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do ulg w podatku od nieruchomości określonych w § 3, § 4, § 5 i § 6 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami).

4.      W przypadku utraty prawa do ulgi w podatku od nieruchomości , podatnik jest zobowiązany do wpłaty nie uiszczonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zmianami).

 

§ 11.

 

1.      Podatnik podatku od nieruchomości, korzystający z ulg w podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy pisemnej informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w terminie 20 dni od zakończenia I, II i III kwartału i w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.

2.      Wzór informacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 12.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przedkładania Radzie Miejskiej w Pleszewie szczegółowego sprawozdania z ulg w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za każdy rok.

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 14.

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII / 293 / 2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.