UCHWAŁA NR XXI / 130 / 2004

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia 24 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  XVII/ 95 /2004  Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  z  dnia

26 lutego 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzieleniu innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku             o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 95 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku „Umowa nr....”   w § 1 skreśla się wyrazy „oraz projektów kulturalnych”

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego.