UCHWAŁA NR XXV / 164 / 2004

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia 9 grudnia 2004 r.

 

 

 

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 295 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1.      § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 49.469.704 zł

w tym:

-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 6.072.828 zł,

-   dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,

-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,

-   dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,

-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 409.372 zł.,

-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 74.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      § 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 48.113.661 zł

w tym:

-         wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.756.365 zł,

-         wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,

-         wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,

-         wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,

-         wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 74.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.      § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.356.043 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

 

4.      § 4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

§        zaciągania długu do kwoty 2.645.520 zł,

§        spłaty zobowiązań w wysokości 3.967.744 zł.

§        udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.      § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.826.462 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.      § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.277.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.      § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

8.      § 9 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.