Budownictwo i architektura

Klauzula informacyjna - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - format pdf

Pozostałe wnioski

 

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy format doc
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy format pdf

Wniosek o przeniesienie decyzji na nowego inwestora format doc
Wniosek o przeniesienie decyzji na nowego inwestora format pdf

Wniosek o wydanie opinii na temat inwestycji format doc

Wniosek o wydanie opinii na temat inwestycji format pdf

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax (062) 7428 301

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.   PODSTAWA PRAWNA
Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 267)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie zaświadczenia
2. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej

III.  OPŁATY
17 zł - opłata za zaświadczenie - wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
lub nakonto nr:40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY
Nie służy odwołanie

VII.  UWAGI:
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro).
Załatwienie sprawy polega na wydaniu zaświadczenia.

VIII.  FORMULARZE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.  ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW
Nr uchwały Rady Miejskiej o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w BIP-ie. Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wypis i wyrys ze studium zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax
(062) 7428 301

WYPIS I WYRYS
ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.    PODSTAWA PRAWNA
§ Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

II.   WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego
2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej

III.   OPŁATY
1) od wypisu: 
    a) do 5 stron ..............30 zł 
    b) powyżej 5 stron ......50 zł

2) od wyrysu: 
    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 
    b) nie więcej niż 200 zł

wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub na konto nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV.   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY
Nie służy odwołanie

VII.   UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro).
Załatwienie sprawy polega na wydaniu wypisu lub wyrysu.

VIII.  FORMULARZE
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.   ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW
Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe

WYPIS I WYRYS
ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opinia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352>
fax (062) 7428 301

OPINIA O ZGODNOŚCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

I.    PODSTAWA PRAWNA
§ Art. 93 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) § Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

II.   WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o wydanie opinii
2. wstępny projekt podziału
3. wypis z ewidencji gruntów i budynków
4. kopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

III.    OPŁATY
brak

IV.   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY
Od opinii w formie postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

VII.   UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro)
Załatwienie sprawy polega na wydaniu postanowienia.

VIII.   FORMULARZE
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości zustaleniami planu miejscowego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.   ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe 

OPINIA O ZGODNOŚCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax (062) 7428 301

DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

I. PODSTAWA PRAWNA
Art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  3. koncepcja zagospodarowania terenu
  4. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej

III. OPŁATY
107 zł – opłata za decyzję o warunkach zabudowy (nie dotyczy spraw dot. budownictwa mieszkaniowego) – wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub na konto nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1-2 miesiące

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro). Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji.

VIII. FORMULARZE
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax (062) 7428 301

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

I. PODSTAWA PRAWNA
Art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

II. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej
  3. charakterystyka inwestycji
  4. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej

III. OPŁATY
107 zł – opłata za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub na konto nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1-2 miesiące

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro)
Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji.

VIII. FORMULARZE
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

 

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW 

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO