Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

Zaswiadczenioe o posiadaniu gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek strony,
 2. dokument własności (akt notarialny, odpis zupełny z KW lub inny) potwierdzający fakt posiadania lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

III. OPŁATY:
Od wydanego zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wys. 5,00 zł za wniosek + 0,50 zł. za każdy załącznik + 11,00 zł. za zaświadczenie.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i prowadzonej w tut.Urzędzie ewidencji oraz wydaniu lub odmowie wydania stosownego zaświadczenia

VIII. FORMULARZE


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu spłaty

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


ROZŁOŻENIE NA RATY LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ MIENIA

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy z uzasadnieniem powodu udzielenia rozłożenia na raty lub przesuniecie terminu uiszczenia opłat

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na pisemnym wyrażeniu zgody z podaniem warunków zapłaty lub nie wyrażeniu zgody z uzasadnieniem odmowy.

VIII. FORMULARZE


ROZŁOŻENIE NA RATY LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ MIENIA

Udzielenie ulg w opłatach za wieczyste użytkowanie

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


UDZIELANIE ULG W OPŁATACH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek strony – wzór wniosku w załączeniu (dopuszcza się wniosek odręczny).
 2. Zaświadczenie o dochodach rodziny lub odcinek od emerytury, renty.

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na pisemnym zawiadomieniu strony o udzieleniu lub nie udzieleniu ulgi w opłatach. Sprawa zostaje załatwiona na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

VIII. FORMULARZE


UDZIELANIE ULG W OPŁATACH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działki na własność

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA WŁASNOŚĆ

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek stron
 2. aktualny odpis z księgi wieczystej
 3. kserokopia aktu notarialnego
 4. szacunek biegłego

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania działki na własność służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji administracyjnej

VIII. FORMULARZE


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA WŁASNOŚĆ

Numeracja porządkowa nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek strony (wzór wniosku w załączeniu)
 2. dokument własności
 3. mapa powykonawcza budynku

 

III. OPŁATY:
opłata za nadanie nr porządkowego – 5,00zł

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na wydaniu zawiadomienia o nadaniu numeru.

 

VIII. FORMULARZE

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - format pdf


NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wykaz wymaganych dokumentów: - dotyczy Postanowienia
  • wniosek strony,
  • mapa z zakresem rozgraniczenia,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z ewidencji gruntów

 2. Wykaz wymaganych dokumentów: - dotyczy decyzji
  • zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień stron o przeprowadzeniu prac w terenie,
  • protokół graniczny

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji rozgraniczającej służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu oraz wydania decyzji rozgraniczeniowej

VIII. FORMULARZE


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:
Wpisać podstawę prawną wg wzoru: Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986r.,Nr 36 ,poz. 180 z późniejszymi zmianami).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek strony
 2. projekt podziału,
 3. postanowienie o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 4. wypis z ewidencji gruntów,
 5. odpis z księgi wieczystej

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji podziałowej służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

VIII. FORMULARZE


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI