Status Prawny

STATUS PRAWNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „SŁONECZNE” W PLESZEWIE

Przedszkole nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie jest placówką publiczną i działa na podstawie :

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

• Uchwały Nr XII/125/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. W sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie zakładów budżetowych i utworzenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w formie jednostek budżetowych

• Uchwały nr XIX/251/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16.05.2001r. W sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego nr 3 w Pleszewie na Przedszkole Publiczne nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie

• Statutu

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne" w Pleszewie jest Urząd Miasta i Gminy Pleszew.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.