Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkól Publicznych nr 3 w Pleszewie Numer sprawy zspnr3.070.44.2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 05.07.2016 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1 - 8 do SIWZ - format MS Word

Dodatki nr 1 - 8 do SIWZ - format pdf

Doadtki nr 9 - 11 do SIWZ - format zip

Dodatek nr 12 do SIWZ - wzór umowy - format pdf

UWAGA ! Dodatki nr 9 do 11 do SIWZ zostały skompresowane do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - pismo zamieszczone w dn. 19.07.2016 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 19.07.2016 r. - format pdf

Poprawione dodatki nr 1 - 8 do SIWZ - format Ms Word

Poprawione dodatki nr 1 - 8 do SIWZ - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych wv dn. 21.07.2016 r. - format pdf

UWAGA! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dn. 25 lipca 2016 r. do godziny 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone w dn. 29.07.2016 r. - format pdf

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: dostawę środków czystości

Zespół Szkół Publicznych  Nr 3 w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
1) dostawę środków czystości

 Treść zaproszenia - pobierz format pdf

Formularz ofertowy- format pdf

Oświadczenie wykonawcy - format pdf