Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego pracownika

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 376

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod  adresem e-mail: zspkowalew@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w związku z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast  inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie i mogą one zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom realizującym usługi
w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą  przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  •  Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie z siedzibą
    w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 376
  • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem mail: zspkowalew@wp.pl
  • Dane osobowe utrwalone na nagraniach obrazu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego interesie publicznym art.6 ust.1 lit. e RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy .
  • Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo i obejmuje miejsca w budynku i w najbliższym otoczeniu budynku, określone w Regulaminie monitoringu w  Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie.
  • Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do realizacji celów wskazanych wyżej przez okres nieprzekraczający  7  dni od dnia nagrania, po tym czasie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych. Nagranie obrazu stanowiące dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, prawomocnego zakończenia postępowania a następnie podlega zniszczeniu.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo  do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)


Klauzula informacyjna - rejestr interesantów

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 376

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod  adresem e-mail: zspkowalew@wp.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1. lit. c RODO, jakim jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej art. 6 ust. 1 lit. d RODO i jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli administrator nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania. Podanie danych dodatkowych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podczas rejestracji jest równoważne ze zgodą na ich przetwarzanie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i innych przepisów szczególnych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora

Osoba której dane dotyczą ma prawo do  dostępu do swoich danych osobowych a także ich sprostowania. Każdej osobie przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew,
ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 376

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: zspkowalew@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe w tym dane do kontaktu będą gromadzone i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym realizacji obowiązków wynikających z ustawy
o dostępie do informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Brak wskazania danych kontaktowych, na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o narodowym zasobie archiwalnym archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych oraz  prawo  ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO).

 Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.