Podstawy prawne działania

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE DZIAŁA NA PODSTAWIE: 

1.       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ze zmianami

2.       Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ze  zmianami

3.       Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

4.       Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/58/99 z dnia 11 marca 1999 r.

5.       Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/62/99 z dnia 11 marca 1999 r.

6.       Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/67/99 z dnia 11 marca 1999 r.

7.       Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ze zmianami

8.       Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zmianami

9.   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

10.   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami

11.   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami

12.   Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ze zmianami

13.   Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

14.   Ramowego planu pracy szkoły,

15.   Statutu

16.   Regulaminów:

-        Regulamin pracy.

-        Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi.

-        Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych

-        Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych.

-        Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

.-        Regulamin pracowni komputerowej.

-        Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych.

-        Regulamin pracy pedagoga szkolnego.

-        Regulamin Rady Pedagogicznej

-        Regulaminu świetlicy szkolnej.

-        Regulamin stołówki szkolnej.

-        Regulaminu biblioteki szkolnej.

-        Regulaminu Rady Rodziców

-        Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

-        Regulamin organizacji wycieczek szkolnych..

-        Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich

-        Regulamin postępowania w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji 
       Narodowej.

-        Regulamin  korzystania z usług i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych