Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony ZSP w Lenartowicach

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa opału na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 20.01.2014 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ wraz z załącznikami - format pdf

formularze - format MS Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 29.01.2014 - format pdf