Podstawy prawne działania

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM DZIAŁA NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ze zmianami

3. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

4. Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/52/99 z dnia 11 marca 1999 r.

5. Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/61/99 z dnia 11 marca 1999 r.

6. Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/70/99 z dnia 11 marca 1999 r.

7. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ze zmianami

8. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zmianami

9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

10. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami

11. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami

12. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ze zmianami

13. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

14. Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie 

15. Regulaminów:

- Regulamin pracy

- Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi

- Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych

- Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

- Regulamin pracowni komputerowej

- Regulaminu świetlicy szkolnej

- Regulamin stołówki szkolnej

- Regulaminu biblioteki szkolnej

- Regulaminu Rady Rodziców

- Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

- Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.

- Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora Szkoły

- Regulamin korzystania z usług i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych