Powszechny Spis Rolny 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

OGŁASZA NABÓR

kandydatów na rachmistrzów spisowych

w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

          Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dnia 31 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych.

Wymagania niezbędne - kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

a)    być pełnoletnim,

b)    zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

e)    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość obsługi komputera,

b)    znajomość funkcjonowania systemu GPS,

c)    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

d)    sprawność fizyczna (ze względu na specyfik pracy),

e)    komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

f)     nieposzlakowana opinia,

g)    podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

h)    obowiązkowość,

i)     rzetelność i staranność,

j)     umiejętność organizacji własnej pracy.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

a)    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

b)    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

c)    przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 

Informacje dla osób składających oferty:

a)    Liczba rachmistrzów wymaganych do realizacji zadań na terenie Miasta i Gminy Pleszew - 4.

b)    Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

c)    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

d)    Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.

 

Wymagane dokumenty:

-         oferta,

-         kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

-         oświadczenie dla kandydatów  na rachmistrzów terenowych - załącznik nr 1 do oferty (do pobrania),

-         oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych - załącznik nr 2 (do pobrania).

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy (parter) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza spisowego - PSR 2020".

Termin składania ofert - od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r., godz. 15.30.

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

lub pod numerem telefonu: 62 742 83 02.

 

  Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

       /-/ Arkadiusz Ptak

 

Do pobrania: