Oświadczenia majątkowe

Stanisław Kazimierz Bonowicz - Dyrektor, oświadczenie majątkowe za rok 2003

Stanisław Kazimierz Bonowicz - Dyrektor TBS
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
4 095, 3 800 w kasie mieszkaniowej Banku Śląskiego
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
3 350 euro (współwłasność)
 
-    papiery wartościowe
40 000 (współwłasność)
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
-----------
-----------
-----------
 
-    mieszkanie
52 m2
współwłasność
50 000
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
------------
 
-    działka
-----------
-----------
------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    udziały w FK i KM "EKOMET" w Pleszewie
30 sztuk
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    do czerwca 2003 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie - członek Rady Nadzorczej
2 490
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie
52 133
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Fiat Punto SX 1997
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 

Stanisław Kazimierz Bonowicz, Prezes Zarządu, oświadczenie majątkowe za rok 2002

Stanisław Kazimierz Bonowicz - PTBS Sp z O.O. ul.Fabryczna 5, Pleszew,
Prezes Zarządu
 
I
Zasoby pieniężne
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
(w tym 32 000 PLN należące do syna, w Kasie Mieszkaniowej Banku Śląskiego)
38 500.00 PLN
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
3 468,00 EUR
 
    papiery wartościowe - obligacje skarbowe
30 000 PLN
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
    dom
---------------
---------------
---------------
 
    mieszkanie
52,00m2
właściciel
50 000,00 PLN
 
    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
    inne
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
    FKMiK EKOMET Pleszew
30
nie
brak
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
    nie dotyczy
 
    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z O.O od  24-11-2000
5 400,00 PLN
 
 
 
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
    z tytułu zatrudnienia
67 527,35 PLN
 
    wypłata w roku 202 zaległych należności z 2000r z tytułu członkowstwa w RN EKOMET
3 318.96 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
    Fiat Punto SX rok 1997
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
    nie dotyczy