Przetarg nieograniczony Domu Kultury DK.ZP 0341-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew" - zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 22.09.2010 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-8 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-8 do SIWZ - format MS Word

Kosztorys ślepy - format pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - format pdf

Wzór umowy - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 12.10.2010 r. - format pdf