Zaproszenie do złożenia oferty DKO.717.24.2014 z dnia 06.10.2014r

Dom Kultury w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim” na działce nr 736/7 w m. Pleszew na powierzchni ok. 226 m2 format pdf

 

Załączniki:

1. Kosztorys ślepy – zał. Nr 1 -format pdf

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. Nr 2, - format pdf

3.Wzizulaizaja urządzeń – zał. Nr 3, - - format pdf

4. Formularz ofertowy – zał. Nr 4, - - format doc

5. Szkic terenu placu zabaw – zał. Nr 5 - - format pdf

5. Wzór umowy – zał. Nr 6. - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 20.10.2014 r. - format pdf