Uchwała   Nr XXI/132/2004

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 24 czerwca 2004r.

 

 

 

w sprawie : zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

 

 

§ 1

           

W Statucie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:

1/      w § 8 ust 1 skreśla się pkt. 6,

2/      w załączniku nr 8 „Regulamin Klubów Radnych” w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczący Klubów mogą współdziałać z Przewodniczącym Rady Miejskiej”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.