UCHWAŁA NR XXVII/178 /2004

Rady Miejskiej w Pleszewe

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

 

 

§ 1. W załączniku nr 9 do Statutu Miasta i Gminy Pleszew „Wykaz jednostek organizacyjnych gminy” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. II 3. skreśla się słowo: „ Społecznej”,

2) dodaje się pkt. II 3a.  w brzmieniu:

„ Środowiskowy Dom Samopomocy”.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

U Z A S A D N I E N I E

 

            do uchwały nr XXVII/178/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

            Zmiany dokonane w organizacji pomocy społecznej polegające na wyłączeniu Środowiskowego Domu Samopomocowego (obecnie: Środowiskowego Domu Samopomocy) spod nadzoru Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiana nazwy Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Dzienny Dom Pomocy wymaga ujawnienia powyższego w Statucie Miasta i Gminy, stąd podjęcie tejże uchwały jest niezbędne.

            Nowe brzmienie załącznika nr 9 do Statutu jest konsekwencją uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego,

- zmiany uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.