Organizacje pozarządowe

Obsługa organizacji pozarządowych

­­­­I­nformacje dotyczące wspierania organizacji pozarządowych. Ogłoszenia, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Do pobrania wz­ory formularzy wniosku­-ofe­rty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

­­­NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1300) obowiązują od dnia 3 września 2016r. Opublikowane rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.Nr 6,poz.25). Rozporządzenie z 2010r. na mocy przepisów przejściowych ma zastosowanie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed dniem 3 września 2016r.)

­Nowe wzory do pobrania w formacie doc

Formularz "Oferta realizacji zadania publicznego"

Formularz "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego"

Formularz "Oferta realizacji zadania publicznego - regranting"

Formularz "Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania"

Formularz "Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania"

Formularz "Aktualizacja opisu działań"

Formularz "Informacja dodatkowa do zawarcia umowy"


Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów” wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 570). Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

­­

DRUKI DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - doc

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - doc

­­


WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DO REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH PRZED 03-09-2016

Formularz sprawozdania - format doc