Jesteś tutaj:   

Podstawowe informacje dotyczące urzędu

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602

 

Dane teleadresowe

1. Biuro Obsługi Interesanta +48 62 7428 300 pokój nr. 001
2. Sprawy Stanu Cywilnego +48 62 7428 332 pokój nr. 008
3. Wydział Finansowy +48 62 7428 322 pokój nr. 207
4. Referat Podatków i Opłat Lokalnych +48 62 7428 327 pokój nr. 006
5. Referat Windykacji +48 62 7428 329 pokój nr. 005
6. Sekretariat Burmistrza +48 62 7428 310 pokój nr. 103
7. Wydział Organizacyjny +48 62 7428 306 pokój nr. 107
8. Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa +48 62 7428 346 pokój nr. 118
9.

Wydział Gospodarki Komunalnej

+48 62 7428 343 pokój nr. 111
10. Wydział Rozwoju i Analiz +48 62 7428 341 pokój nr. 110
11. Wydział Prawny +48 62 7428 335 pokój nr. 116
12. Ewidencja ludności +48 62 7428 317 pokój nr. 002
13. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej +48 62 7428 337 pokój nr. 201
14. Referat Zamówień Publicznych +48 62 7428 316 pokój nr. 207
15. Biuro Rady Miejskiej +48 62 7428 307 pokój nr. 204
16. Wydział Architektury i Urbanistyki +48 62 7428 352 pokój nr. 304
17. Wydział Inwestycyjny +48 62 7428 350 pokój nr. 301
18. Wydział Edukacji +48 62 7428 311 pokój nr. 212

 

Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje

Marian Adamek Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Janina Ciupa Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Paulina Kwaśniewska Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Jarosław Krawczyk Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki
Grażyna Rembiasz-Głowacka Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Grzegorz Spychaj Kierownik Wydziału Prawnego
Roman Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Andrzej Liskowski Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz
Przemysław Marciniak Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
Małgorzata Klak Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Ilona Błaszczyk Kierownik Wydziału Edukacji
Hanna Nawrot Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Jan Lisiecki p.o. Komendanta Straży Miejskiej
Katarzyna Matusiak-Marecka Kierownik Wydziału Finansowego
Violetta Skrzypczak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Damian Szwedziak Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Anna Wojtaszek Kierownik Referatu Windykacji
Angelika Sołtysiak Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Zbigniew Duszczak Kierownik Strefy Płatnego Parkowania

 

Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy

Elżbieta Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej
Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego
Mariusz Szymczak Dyrektor Domu Kultury
Bartosz Oleksy Prezes Sport Pleszew Sp z o.o.
Agnieszka Kusiak Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Knappe Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Alicja Błaszczyk Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Numery rachunków bankowych

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

1. Opłata skarbowa

2. Mandaty karne Straży Miejskiej

3. Opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów
- dzierżawy gruntów i pomieszczeń
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- sprzedaży mienia
- opłaty planistycznej
- zajęcia pasa drogowego
- koncesji
- opłaty targowej
- udostępnienia danych

4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413


08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

Osoby fizyczne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)


66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Osoby prawne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje