Ogłoszenia 2017

Oferta z dnia 24-04-2017 stowarzyszenia Bractwo Kaphornowców, Aleje Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Oferta z dnia 24-04-2017 stowarzyszenia Bractwo Kaphornowców, KRS 0000216492, Aleje Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia - "Dwudniowy rejs jachtem morskim dla młodzieży z terenu MIasta i Gminy Pleszew w ramach programu "Kurs na Horn"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.6.2017.SR

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.6.2017.SR - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 21.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 21.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN 15KV W REJONIE UL. BOGUSZA, POZNAŃSKIEJ, ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 637/4, 639, 767, AM.11, DZIAŁEK NR 743/3, 743/4, 743/6, 744/35, 744/36, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej linii energetycznej nN w miejscowości Tomaszew - Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 26/62, 25/63 arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV z dwoma rozłączniko ? uziemnikami, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz rozgałęźnika kablowego średniego napięcia 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nn z rozdzielnicami szafowymi nn, przebudowa linii napowietrznych nn, demontaż słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr. 26/2, 29, 30, 42, 17, 18, 39/19, 39/20, 43, am.56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowej nn z wolnostojącymi szafkami pomiarowymi i kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn oraz mufami nn, przebudowa złącza kablowego nn, przebudowa słupowej istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr. 44 i 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.46.2016 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6730.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL USŁUGOWY (BIURO) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 7.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 07.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej  średniego napięcia 15kV na kablową w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr. 25/37, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/53, 25/54, 25/63, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.16.2017 z dnia 6 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2017 - oferta OSP Grodzisko

Oferta z dnia 07-04-2017 Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko - Stowarzyszenie - "Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 31-03-2017 Stowarzyszenia AGO Trójka

Oferta z dnia 31-03-2017 Stowarzyszenia AGO Trójka - "Działania edukacyjne rozwijace potencjał językowy i ekologiczny uczniów"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w miejscowości Kowalew"
 

Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków

Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków  na realizację zadania publicznego: "Kurhany Grodziskiego Lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.04.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.04.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, 1596/5, , AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15 KV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 2426/12, 2426/13, AM. 32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania realizowaniej pn. "Przebudowa skrzyżownaia ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo".

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych w roku 2017

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 23.03.2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.25.2017 z dnia 22 marca 2017r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowie silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.3.2017 z dnia 2 lutego 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/6, 2993/8, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV z dwoma rozłączniko – uziemnikami, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz rozgałęźnika kablowego średniego napięcia 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nn z rozdzielnicami szafowymi nn, przebudowa linii napowietrznych nn, demontaż słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr. 26/2, 29, 30, 42, 17, 18, 39/19, 39/20, 43, am.56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowej nn z wolnostojącymi szafkami pomiarowymi i kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn oraz mufami nn, przebudowa złącza kablowego nn, przebudowa słupowej istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr. 44 i 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. (sprawa nr AU.6730.128.2016) dla inwestycji polegającej na BUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/10, 3017/128, 3017/129, 3020/16, 3605/8, 3605/7, 3020/15, 3017/127, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 01.03.2017 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS"

Ogłoszenie z dnia 01.03.2017 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" na realizację zadania publicznego: "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.02.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.02.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.12.2016/17 z dnia 2 lutego 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15kV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/13, 2426/9, 2426/11, 2426/10, 2426/12, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r.

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji polegającej rozbudowie drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul.Parkowej. - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AU.6730.25.2017

„Budowa budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowa silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym” na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/8, 2993/6, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM.1, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, , AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, , AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016 wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2017 r. dotyczące przygotowywanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Zawady – Grodzisko (dokumentacja)”, w ramach którego może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 31-01-2017

Informacja z dnia 31-01-2017 o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2017 o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusów -  format pdf

Ogłoszenie AU.6721.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic: Prokopowska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV - USUNIĘCIE KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 291/2, 297, 71, 70/1, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SUSZARNI OSADÓW NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 130, 137, 140/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY KALISKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/2, AM.22, I NR 2180/3, ARK. MAPY 23, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.
 

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.01.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.01.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W LENARTOWICACH W CIĄGU UL. PARKOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 15, 121, 128, 233/6, 229, 230, 232, 122/2, 163/11, 165/8, 149, 140/5, 163/22, 233/3, AM.2 ORAZ DZ. NR 118/2, 118/3, AM.1, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Harmonogram spotkań zespołu opiniującego

AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

18 stycznia 2017

15 lutego 2017

15 marca 2017

19 kwietnia 2017

17 maja 2017

21 czerwca 2017