Jesteś tutaj:   

Zamówienia publiczne

Lista wiadomości
"Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie"
Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I. Przetarg ogłoszony dn. 20.04.2017 r.
Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie ogłoszony dnia 14.04.2017 r.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dnia 11 kwietnia 2017 r.
Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 24.03.2017 r.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 22.03.2017 r.
Przeprowadzenie badań społecznych ilościowych PAPI i jakościowych IDI z mieszkańcami z obszarów zdegradowanych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zapytanie ogłoszone dn. 20.03.2017 r.
Przygotowanie programu rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zapytanie ogłoszone dn. 20.03.2017 r.
Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 6.03.2017 r.
Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem. Przetarg ogłoszony dn. 27.01.2017 r.
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 21.01.2017 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017
Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 3.01.2017 r.
na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. "Jak widzę moje miasto". Zamieszczone w dn. 21.12.2016 r.
na przygotowanie i przeprowadzenie 4 spacerów diagnostycznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 21.12.2016 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 14.12.2016 r.
Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 9.12.2016 r.
na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 02.12.2016 r.
na pełnienie funkcji moderatora podczas konferencji wprowadzającej zorganizoanej przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 02.12.2016 r.
Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką przy Regionalnym Centrum Seniora. Przetarg ogłoszony dn. 30.11.2016 r.
na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na druk materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na pełnienie funkcji eksperta zwenętrznego - mentoring podczas realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
Na zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
Na przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" . Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
Remont drogi dojazdowej od ul. Lipowej do bloku ul. Lipowa 10. Przetarg ogłoszony dn. 28.10.2016 r.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2016/2017. Ogłoszony w dn. 21.10.2016 r.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 12.10.2016 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na lata 2017-2018. Przetarg ogłoszony dn. 06.09.2016 r.
Remont szkoły w Kuczkowie. Przetarg ogłoszony dn. 27.07.2016 r.
Budowa oświetlenia w Marszewie. Przetarg ogłoszony dn. 22.07.2016 r.
Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 12.07.2016 r.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Ogłoszony w dn. 08.07.2016 r.
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2016/2017. Przetarg ogłoszony dn. 7.07.2016 r.
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2016/2017. Przetarg ogłoszony dn. 7.07.2016 r.
Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony w dn. 05.07.2016 r.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r. Przetarg ogłoszony w dn. 21.06.2016 r.
Pleszewska grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r. Przetarg ogłoszony w dn. 21.06.2016 r.
Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 13.06.2016 r.
Nadbudowa i rozbudowa przybudówki Ratusza w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku Ratusza. Przetarg ogłoszony dn. 13.05.2016 r.
Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie. Przetarg ogłoszony dn. 9.05.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu"
Wymiana osłon grzejnikowych w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie. Ogłoszony w dn. 31.07.2015 r.
Remont dachów w Przedszkolach w Zawidowicach i w Rokutowie oraz wymiana stolarki w Przedszkolu w Grodzisku. Przetarg ogłoszony dn. 8.04.2015 r.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Ogłoszony dn. 19.02.2015 r.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew"
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i emisję 8 ogłoszeń prasowych na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.
Na przygotowanie kursu e-learningowego i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w ramach realizacji projektu pn. "Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej"
Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie
Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie
Dialog techniczny w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie.
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 Numer ogłoszenia: 35315 - 2014
Dostawa opału na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach. Przetarg ogłoszony dn. 20.01.2014 r.
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 10.12.2013 r.
Przetarg nieograniczony: Instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69
Pleszew: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Chrobrego 36a w Kowalewie
"Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach Projektu JUNIOR"
"Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie Podstawowej nr 1 w Pleszewie -Projekt Junior"
roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.
"Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie -Projekt Junior"
roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.
Nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej" Ogłoszone dn. 02.08.2012
Remont ZSP nr 3 w Pleszewie. Ogłoszony dn. 05.04.2012 r.
przetarg nieograniczony pn "Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Kuczkowie"
przetarg nieograniczony pn "Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kuczkowie"
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kowalewie" - Program JUNIOR
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Lenartowicach" - Program JUNIOR
przetarg na dzierżawę cmentarza komunalnego w Pleszewie.
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie" - Program JUNIOR
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Prowadzenie zajęć sportowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w ramach Programu OMNIBUS", dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Projektu
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Prowadzenie zajęć sportowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w ramach Programu OMNIBUS", dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - Program JUNIOR".
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - Program JUNIOR".
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pleszewie dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - Program JUNIOR".
Ogłoszenie o zamówieniu pn. " Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Lenartowicach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR".
Ogłoszenie o zamówieniu pn. " Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR".
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR".
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w latach 2011/2012, 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR"
o przetargu nieograniczonym pn "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie".
Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie"
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - JUNIOR."
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Ogłoszony dn. 15.07.2011 r.
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Ogłoszony dn. 13.07.2011 r.
Prowadzenie zajęć sportowych Letnia Szkoła w ramach projektu Omnibus
na zakup komputera przenośnego
zakup drukarek laserowych
Prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w ramach programu Omnibus
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na prowadzenie zajęć sportowych
na prowadzenie zajęć sportowych
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r.
o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym Miasta i Gminy Pleszew 268671-2010 "Dostawa, montaż i uruchomienie tablic interaktywnych wraz z osprzętem dla szkól podstawowych w ramach projektu OMNIBUS"
prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w ramach projektu Omnibus
Dostawa, montaż i uruchomienie tablic interaktywnych wraz z osprzętem dla szkól podstawowych w ramach projektu OMNIBUS
w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na "Dostawę notebooka"