Archiwum oświadczeń majątkowych

Kazimierz Jakóbczak

Kazimierz Jakóbczak
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
9 000 pln
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
 
 
-    papiery wartościowe
 
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
168 m2
współwłasość
100 000
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
4,58 ha (przeliczeniowy)
współwłasność
26 000
 
-    działka pod domem
0,19 ha
wspówłasność
4 000
 
UWAGI! powierzchnnia gosp.rolnego zawiera działkę pod domem
 
deklarowny przychód, dochód z tyt. prowadzenia gospodarstwa rol. 4717,40 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    Wynagrodzenie za prace ZSR CKU Marszew
53 546,13
 
-    Umowa zlecenie z AR Poznań
5 120,00
 
-    Umowa zlecenie Wydz.Szkolno Ped. W-wa
390,00
 
-    Umowa zlecenie Uniwersytet Ludowy
120,00
 
-    Umowa zleceine PZU Pleszew
704,00
 
-    Umowa zlecenie - "Szkolenie kursowe"
2 019,70
 
-    Dieta radnego
11 330,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód osobowy Vectra 1998r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005