Protokoły od 2003 do X-2006

Protokół Nr XLIV/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 października 2006r, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Protokół Nr XLIV/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 października 2006r, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Protokół Nr XLIII/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 września 2006r, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Protokół Nr XLIII/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 września 2006r, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Pobierz teskt protokołu - format pdf

Protokół Nr XL z Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 kwietnia 2006r

Protokół Nr XXXIX z Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 marca 2006r

Protokół Nr XXXVIII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 lutego 2006r.

Protokół Nr XXXVII/2006 z sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2006r.

Protokół Nr XXXVI/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005r.

Protokół Nr XXXV/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2005r.

Protokół Nr XXXIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w dnia 27 października 2005.

Protokół Nr XXXIII/2005 z Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 września 2005.

Dokument opracowano wyłącznie w formacie pdf.
 
 

Porządek Obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 30 czerwca 2005r.o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2005 z dnia 31 maja 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Uzależnienia, profilaktyka, zagrożenia i pomoc uzależnionym.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a)    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
b)    utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.,
c)    zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
d)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów,
e)    opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy,
f)    określenia wysokości zobowiązań zaciąganych przez Burmistrza w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granice ustalone w budżecie na 2005r.
g)    wskazania jednostek budżetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia,
h)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
i)    przystąpienia do Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa,
j)    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.
k)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Pleszew - rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11",
l)    przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pleszewa.
 
 
9.    Sprawy różne
 
 
 
 
 
Materiały sesyjne są do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady Miejskiej p. 204

Protokół z posiedzenia XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwcza 2005

Protokół z XXXI/2005 Sesji Rady Miejskiej z dnia 31-05-2005.

 
Dokument opracowano wyłącznie w formacie pdf.
Dokument podlega zatwierdzeniu na XXXI sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 31 maja 2005r.o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXX/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwały Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy  nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz określenie zakresu i czasu trwania kontroli.
8.    Informacja o wizycie delegacji Miasta i Gminy Pleszew w Spangenbergu w dniach 13- 15 maja 2005r.
9.    Działalność instytucji publicznych pracujących na rzecz wsi i rolnictwa na terenie  miasta i gminy Pleszew.
10.  Gospodarowanie majątkiem gminnym.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
b)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pleszewie,
c)    zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań             własnych gminy,
d)    wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie i Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie.
e)    ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
f)    powołania Zespołu ds. Współpracy Europejskiej,
g)    upoważnienia kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
h)    zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
i)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie",
j)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie",
k)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie",
l)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchodrzew -  Piekarzew",
m)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia),
n)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie",
o)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie",
p)    nadania odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".
 12.  Sprawy różne.
 
Uwaga !!!
Komplet materiałów na sesję dostęny jest w Biurze Rady Miejskiej, Rynek 1, p. 206

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 kwietnia 2005

 
Uwaga!!!
1) Dokument  przygotowany wyłacznie w formacie pdf;

XXX sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

 
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Pleszewie  na dzień 21 kwietnia 2005r.o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
W porządku obrad przewiduję:
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXIX z dnia 24 lutego 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kwartale 2005r.
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwały Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz określenie zakresu i czasu trwania kontroli.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. - dyskusja.
10.  Głosowanie w sprawie absolutorium  dla  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 2004r.,
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
b.    zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c.    zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015
d.    zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
e.    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2005r.,
f.    przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Rokutów,
g.    przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Brzezie,
h.    przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kowalew,
i.    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
j.    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
k.    zmiany uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
l.    nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka".
12)    Wyrażenie opinii Rady Miejskiej w sprawie budowy dróg dojazdowych dofinansowywanych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
13)    Sprawy różne.

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

 
Uwaga !!! Dokument podlega zatwierdzeniu na XXX Sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kwartale 2005r.

 
 
S P R A W O Z D A N I E
 
z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kwartale 2005r.
 
W I kwartale 2005 roku odbyły się 2 sesje Rady Miejskiej w dniach 27 stycznia i 24 lutego .
 
Realizacja uchwał przedstawia się następująco:
 
Uchwała Nr XXVIII/180/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
Budżet Miasta i Gminy Pleszew jest realizowany na bieżąco zgodnie z przyjętą uchwałą.
 
Uchwała Nr XXVIII/181/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała jest realizowana w ramach przyjętych środków na 2005 rok.
 
Uchwała Nr XXVIII/182/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2005”.
Plan przychodów i wydatków jest realizowany na bieżąco.
 
Uchwała Nr XXVIII/183/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.
 
Uchwała Nr XXVIII/184/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli.
Wynagrodzenia w nowej wysokości wypłacono pracownikom w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia br.
 
Uchwała Nr XXVIII/185/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005.
Składniki wynagradzania objęte uchwalonym regulaminem są naliczane i wypłacane z godnie z przyjętymi w regulaminie zasadami.
 
Uchwała Nr XXVIII/186/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych w Pleszewie.
Uchwałę przekazano Pleszewskiemu Bractwu Kurkowemu, które ubiega się o organizację Spotkania.
 
Uchwała Nr XXIX/187/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i będzie realizowana z chwilą wejścia w życie tj. po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 
Uchwała Nr XXIX/188/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
O wyznaczeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego do realizacji zadań związanych z wykonaniem kary ograniczenia wolności powiadomiono Prezesa Sądu Rejonowego w Pleszewie. Uchwała będzie realizowana z chwilą skierowania skazanych do prac.
 
Uchwała Nr XXIX/189/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Pomoc finansowa w wysokości 15.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie” i zostanie zrealizowana po przedłożeniu przez Powiat rozliczenia wykonanej inwestycji.
 
Uchwała Nr XXIX/190/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.
Plan jest realizowany na bieżąco.
W marcu rozpoczęto prace przy modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rynku i w ul Malińskiej oraz sieci kanalizacyjnej w Alejach Wojska Polskiego.
 
Uchwała Nr XXIX/191/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W związku z zastrzeżeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, co do terminu wejścia w życie uchwały, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony projekt zmiany uchwały, dostosowujący termin wejścia w życie zgodnie z ustaleniami RIO.
 
Uchwała Nr XXIX/192/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji.
Środki będą przekazywane każdorazowo po rozstrzygnięciu konkursu na najlepszego dzielnicowego miasta i gminy.
 
Uchwała Nr XXIX/193/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy nieruchomości przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie oraz określenia zakresu i czasu trwania kontroli.
Sprawozdanie z kontroli zostanie przedstawione na sesji w odrębnym punkcie porządku obrad.
 
Uchwała Nr XXIX/194/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od udziału w pracach Komisji.
Radny Ryszard Borkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie uczestniczył w jej pracach dot. kontroli zleconej uchwałą Nr XXIX/193/2005 z dnia 24 lutego 2005r.
 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

 
 
Informacja Burmistrza
o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2005r.
( za okres od dnia 28 lutego do dnia 14 kwietnia 2005r.)
 
W okresie objętym Informacją wydanych zostało 16 zarządzeń burmistrza, a mianowicie:
 
Zarządzenie Nr 325/IV/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Pleszew.
 
Zarządzenie znajduje się na wstępnym etapie wdrażania tj. ustalania struktury Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
 
Zarządzenie Nr 326/IV/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania.
Zarządzenie na wstępnym etapie wdrażania.
 
Zarządzenie Nr 327/IV/2005 z dnia 7 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sowinie.
Wyznaczono termin przeprowadzenia rokowań na dzień 29.04.2005r.
Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Sowinie o powierzchni 701m2 ustalona w rokowaniach nie została obniżona i wynosi 8.412,00 + 2.290,00 VAT.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej.
 
Zarządzenie Nr 328/IV/2005 z dnia 7 marca 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka o powierzchni 342m 2 wynosi 12.312,00 + 2.290,00 VAT i nie została obniżona.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 329/IV/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę przejętą pod budowę ulicy w Suchorzewie.
Dnia 17 marca 2005r. zawarto „Porozumienie” z Panią Gizelą Sołtysiak w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę przejętą pod budowę ulicy w Suchorzewie.
Ustalono wartość odszkodowania za działkę o powierzchni 0,5551ha w wysokości 22.755,00zł.
 
Zarządzenie Nr 330/IV/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Baranówku.
Wyznaczono termin przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Baranówku na dzień 30 maja 2005r.
Cenę wywoławczą w rokowaniach ustalono w wysokości 464.000,00zł.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
 
Zarządzenie Nr 331/IV/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie Regulaminu wykorzystania zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
Regulamin jest stosowany.
 
Zarządzenie Nr 332/IV/2005 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
Zarządzenie jest realizowane na etapie wstępnym tj. przygotowano instrukcję działania stałego dyżuru Burmistrza zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego. W momencie ogłoszenia stanu gotowości obronnej państwa można uruchomić działania stałego dyżuru.
 
Zarządzenie Nr 333/IV/2005 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę przejętą pod poszerzenie ulicy dojazdowej w Pleszewie przy ul. Krzywej.
W drodze „Porozumienia” zawartego w dniu 22 marca 2005r. z Państwem: Janiną Janowską i Lucjanem Kowalczykiem ustalono wartość odszkodowania za przejętą działkę o pow. 21m2. w kwocie 525,00zł.
 
Zarządzenie Nr 334/IV/2005 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę przejętą pod poszerzenie skrzyżowania ulic w Kowalewie Bolesława Chrobrego – Fabryczna.
W drodze „Porozumienia” zawartego w dniu 22 marca 2005r. z Państwem: Martą Grzesiak, Agatą Grzesiak i Mateuszem Grzesiakiem ustalono wartość odszkodowania za przejetą działkę o pow. 23m 2 w wysokości 575,00zł.
 
Zarządzenie Nr 335/IV/2005 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie wzorów informacji, o których mowa w Uchwale Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Zarządzeniem ustalono wzory następujących dokumentów: „Informacja o ilości zatrudnionych osób”, „Informacja o dokonaniu renowacji elewacji budynku”, „Informacja o wielkości otrzymanej pomocy publicznej”. Ww. dokumenty są wydawane osobom, którym przysługują zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 
Zarządzenie Nr 336/IV/2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
 Zmiany budżetu dokonano w związku z otrzymaniem decyzji Wojewodyo przyznaniu dotacji celowej na realizację Programu”Posiłek dla potrzebujących” oraz na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w ramach rozdziałów na wniosek kierowników jednostek gminnych.
Budżet realizowany jest zgodnie z przyjętą zmianą.
 
Zarządzenie Nr 337/IV/2005 z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.
Zarządzenie zalecało jednostkom organizacyjnym gminy wprowadzenie dnia wolnego od pracy w dniu pogrzebu Papieża. Kierownicy wszystkich jednostek dzień pogrzebu ustalili dniem wolnym od pracy.
 
Zarządzenie Nr 338/IV/2005 z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.
Zarządzenie zrealizowano.
 
Zarządzenie Nr 339/IV/2005 z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Pierwsze posiedzenie zespołu w składzie: Łukasz Jaroszewski – przewodniczący, Adam Staszak – z-ca przewodniczącego oraz Edward Kubisz , Andrzej Borkowski, Olgierd Wajsnis – członkowie zwołano na dzień 14 kwietnia br.
 
Zarządzenie Nr 340/IV/2005 z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Przebudowe – modernizację Rynku Miejskiego w Pleszewie – etap I”.
Komisja w składzie: Irena Sobisiak – przewodniczący, Stanisław Radny i Janina Zawiślak – członkowie oraz Beata Kałużna – sekretarz w dniu 12 kwietnia br. dokonała otwarcia 4 otrzymanych ofert i przystąpiła do ich sprawdzania.
 
 
 
 
 
 
 
Uzupełnienie
 
do Informacji Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
przygotowanej na XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2005r.
 
Po wysyłce materiałów sesyjnych do dnia sesji wydane zostało jedno zarządzenie:
 
Zarządzenie Nr 341/IV/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie – Sp. z o.o. sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pleszew.
Zarządzenie dotyczy sieci wybudowanych przed 1980 rokiem. Umowa w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej pomiędzy Miastem i Gminą a Przedsiębiorstwem jest w przygotowaniu.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy za 2004r.

Dokument znaduje sie w dziale Finanse
 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

 
 
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 24 lutego 2005r.o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXVIII z dnia 27 stycznia 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Organizacja sieci szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew z uwzględnieniem gospodarki finansowej i nadzorem oraz perspektywami zmian.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
b.    ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
c.    wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
d.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
e.    Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.
f.    poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
g.    ustalenia wysokości środków na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji,
h.    zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz określenia zakresu i czasu trwania kontroli.
 
9.    Sprawy różne.
 

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej

Protokół został przygotowany wyłącznie w formacie pdf.
Dokument podlega zatwierdzeniu na XXIX sesji Rady Miejskiej
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej - pkt6 - informacja Burmistrza

 
 
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXIX sesję Rady Miejskiej w dniu  24 lutego 2005r.
 ( za okres od dnia 20 stycznia do  dnia 14 lutego 2005r.)
 
W okresie objętym Informacją wydane zostały 4 zarządzenia burmistrza, a mianowicie:
 
 
Zarządzenie Nr 320/IV/2005 z dnia  28 stycznia 2005r. w sprawie zmiany stawek czynszu za najem oraz dzierżawę pomieszczeń użytkowych położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej oraz ul. Kubackiego.
Do dzierżawców wysłano informację o dalszej obniżce stawki czynszu na 2005r. Obniżka wyniosła 1 zł./m2 dla pomieszczeń przy ul. Kubackiego  oraz  1,34 zł. za 1m2 dla pomieszczeń  przy ul. Ogrodowej, których czynsz wynosił powyżej 5,5 zł./mi 1 zł. za 1m2 dla pozostałych.
 
Zarządzenie Nr 321/IV/2005 z dnia  10 lutego 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
 Pierwsze spotkanie Zespółu w składzie: Czesław Skowroński - przewodniczący, Ewa Świątek - koordynator prac, Zdziaław Gorzeliński, Zdzisław Konecki, Roman Łukasik, Grzegorz Knappe, Irena Sobisiak, Arkadiusz Ptak, Andrzej Liskowski, Włodzimierz Kraska, Waldemar Szuszczyński, Stanisław Bonowicz, Edward Kubisz, Jan Rowecki, Roman Szulczyński, Andrzej Madaliński, Mariusz Szymczak  zwołano na dzień 17 lutego 2005.
 
Zarządzenie Nr 322/IV/2005 z dnia  14 lutego 2005r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
Nieskorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Taczanowie stanowiącej działkę Nr 280/3 o pow. 136 m2 . Działka została sprzedana Magdalenie Piaszczyńskiej zam. Lubomierz 2.
Zarządzenie będzie stanowiło podstawę do zawarcia aktu notarialnego przeniesienie własności nieruchomosci na rzecz kupującego.
 
Zarządzenie Nr 323/IV/2005 z dnia  14 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych: w Pleszewie ul. Władysława Warneńczyka, w miejscowości Sowina oraz na sprzedaż inwentarza żywego w Baranówku.
 Komisja w skladzie: Czesław Skowroński, Roman Łukasik i Maria Blandzi  przystąpi w najbliższym czasie do zorganizowania przretargów, o których mowa w zarządzeniu. 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej  w Pleszewie  na dzień  27 stycznia 2005r.o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXVII z dnia 30 grudnia 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2004r.
7.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
8.    Informacje o działalności Komisji Rady w II półroczu 2004r.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004r.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.,
 2. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew,
 3. zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e.    wynagradzania pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli,
f.    regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005. 
g.    Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych w Pleszewie. 
 
11. Sprawy różne.
 
 

Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 grudnia 2004

Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2004r.

 
 
S P R A W O Z D A N I E
z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kwartale 2004r.
 
W IV kwartale 2004 roku odbyły się 3 sesje Rady Miejskiej w dniach 4 listopada, 9 grudnia i 30 grudnia 2004r.
 
Realizacja uchwał przedstawia się następująco:
 
Uchwała Nr XXIV/158/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała została opublikowana w dniu 17 grudnia 2004r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1.01.2005roku.
 
Uchwała Nr XXIV/159/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
Uchwałę doręczono dyrektorom szkół i przedszkoli. Stosowana jest od dnia 1 stycznia br.
 
Uchwała Nr XXIV/160/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
Wzory informacji i deklaracji podatkowych zostały opublikowane w dniu 13 grudnia 2004r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała  weszła w życie z dniem 28 grudnia ubr.  Nowe wzory obowiązują od dnia 1 stycznia 2005r.
 
Uchwała Nr XXIV/161/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2004r. i obowiązuje od 1 stycznia br.
 
Uchwała Nr XXV/162/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
Obecnie trwają prace nad regulaminem konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego. Regulamin  zostanie ogłoszony w miesiącu styczniu br.
 
Uchwała Nr XXV/163/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
Ustalone nowe  opłaty za świadczenia przedszkoli obowiązują od 1 stycznia 2005r.
 
Uchwała Nr XXV/164/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zmianami.
 
Uchwała Nr XXV/165/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała oczekuje na opublikowanie.
 
Uchwała Nr XXV/166/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005.
Uchwała oczekuje na opublikowanie.
 
Uchwała Nr XXV/167/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
Na posiedzeniu Komisji Wsi i Rolnictwa w dniu 28.12.2004r. oraz na naradzie z sołtysami w dniu 7.01.2005r. przedstawiono zasady opracowania POW.
Przystąpiono do opracowania pierwszych Programów.
 
Uchwała Nr XXV/168/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
            W celu wykonania uchwały w najbliższym czasie zostanie zarządzeniem Burmistrza powołany Zespół ds. Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opracowanie Programu i przedstawienie go Radzie Miejskiej do uchwalenia.  
 
Uchwała Nr XXV/169/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W dniu 22.12.2004 r. na konto Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z o.o. zostały przekazane środki w wysokości 50.000 zł. Miasto i Gmina Pleszew stanie się udziałowcem spółki po walnym zebraniu i podpisaniu aktu notarialnego o podwyższeniu kapitału funduszu.
 
Uchwała Nr XXVI/170/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
Uchwała oczekuje na opublikowanie.
 
Uchwała Nr XXVII/171/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pleszewskiego.
Uchwała została zrealizowana - na konto budżetu miasta i gminy wpłynęła pomoc finansowa z powiatu pleszewskiego w kwocie 20.000 zł.
 
Uchwała Nr XXVII/172/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała w trakcie realizacji. W roku 2004 wykupiono obligacje serii A w wysokości 1.800.000 zł oraz obligacje serii B w wysokości 1.207.000 zł. W roku 2005 zostaną wykupione obligacje serii B - w wysokości 2.000.000 zł, a w roku 2006 zostaną wykupione obligacje serii C - w wysokości 1.000.000 zł.
 
Uchwała Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
W dniu 31.12.2004 r. środki finansowe w kwocie 962.200 zł, przeznaczone na niewygasające wydatki ujęte w wykazie (załącznik do uchwały), zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu miasta i gminy Pleszew.
 
Uchwała Nr XXVII/174/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.
Budżet został  zrealizowany zgodnie z przyjętymi zmianami.
 
Uchwała Nr XXVII/175/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Uchwała Nr XVII/176/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego.
Uchwała Nr XXVII/177/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Uchwała Nr  XXVII/178/2004  z dnia 30 grudnia 2004r.  w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
            Wyżej wymienione uchwały oczekują na opublikowanie.
 
Uchwała Nr XXVII/179/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie.
            Wniesienie aportu w drodze aktu notarialnego nastąpi w styczniu br.
 
 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 13 stycznia 2005r.

 
 
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dniu  13 stycznia 2005r.
 ( za okres od dnia 31 grudnia do  dnia 6 stycznia 2005r.)
 
W okresie objętym Informacją wydane zostały 4 zarządzenia burmistrza, a mianowicie:
 
 
Zarządzenie Nr 309/IV/2004 z dnia  31 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej wraz z zabudowaniami położonymi w Baranówku.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej    i w prasie o  zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Obniżona cena do II przetargu wynosi 464.000,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu  7 marca 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 310/IV/2004 z dnia  31 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004
Budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi zmianami. Zmiany dotyczyły zmniejszenia dotacji Wojewody na świadczenia rodzinne.  Dokonano także przesunięć w dziale Oświata i wychowanie.
 
Zarządzenie Nr 311/IV/2004 z dnia  31 grudnia 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004
Układ wykonawczy został opracowany przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie  budżetu  z dnia 30 grudnia 2004r. i  zarządzeniem Nr 310/IV/2004
Budżet zrealizowano zgodnie  z  przyjętym Układem.
 
Zarządzenie Nr 312/IV/2004 z dnia  31 grudnia 2004r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
Plan opracowano w oparciu o uchwalony budżet i przesłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadania  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie realizowano  zgodnie z przyjętym planem.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 30 grudnia 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
I.
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów Nr XXV z dnia 9 grudnia 2004r. i Nr XXVI z dnia 16 grudnia 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.
8.    Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pleszewskiego,
 2. zmiany uchwały nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
 3. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.
 4. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004,
 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 6. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 7. zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego,
 8. zmiany uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 9. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
 10. wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie.
10.  Sprawy różne.
 
II.
 
Spotkanie świąteczno-noworoczne.
 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

 
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r.
 ( za okres od dnia 10 grudnia do dnia 20 grudnia 2004r.)
 
W okresie objętym Informacją wydane zostały 2 zarządzenia burmistrza, a mianowicie:
 
Zarządzenie Nr 304/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Piaski.
Rokowania zostaną przeprowadzone w styczniu 2005r. przez komisję w składzie: Czesław Skowroński, Roman Łukasik, Maria Blandzi. Nieruchomość o powierzchni 1057m2 nie znalazła nabywcy w dwóch kolejnych przetargach (brak zainteresowanych). Cena do negocjacji - 42. 280,00zł. (cena z II przetargu).
 
Zarządzenie Nr 305/IV/2004 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętymi zmianami. Zmiany powyższe dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz korygujących zwiększeń i zmniejszeń "wydatków na wynagrodzenia i pochodne" w ramach tych samych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (bez zmiany kwoty planu wydatków danego rozdziału).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dnia 16 grudnia 2004

Protokół przygotowano wyłącznie w formacie pdf
 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

 
Or. 0004/30/2004                                                                               Data: 1 grudnia 2004r.
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 9 grudnia 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów Nr XXIII /2004 z dnia 8 października 2004r. i Nr XXIV z dnia 4 listopada 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Budownictwo i sprawy mieszkalnictwa na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.,
 2. opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew
 3. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
 5. określenia wysokości rocznych stawek od środków transportowych,
 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku  rolnego na 2005r.,
 7. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 8. zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego,
 9. zmiany uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 10. przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
 11. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
 12. przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
ł.    przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 1. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego - spółka akcyjna,
 
9.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budowy kanalizacji Pleszew - Kotlin
10.  Sprawy bieżące.

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dni 09 grudnia 2004

Protokół opracowano wyłącznie w formacie pdf
 

Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń - XXV Sesja Rady Miejskiej

pobierz dokument w formacie pdf

XXIV sesja Rady Miejskiej w Pleszewie

 
 
Or. 0004/28/2004
Data: 28 października 2004r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 4 listopada 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
W porządku obrad przewiduję:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXII /2004 z dnia 23 i 30 września 2004r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2004r.
 7. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 8. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2004r.
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych,
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników,
 2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza.
 3. Organizacja działalności handlowej i usługowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Działania podejmowane przez samorząd gminy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
b) przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.,
c)   kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
d) opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e)   ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 1. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kołtuniewski

Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 04.listospada 2004

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej został przygotowany w formacie pdf
 

Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń - XXIV Sesja Rady Miejskiej

Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniach 23 i 30 września 2004

Ze względu na obszerność dokumentu przygotowano jedynie dokument w formacie pdf
 

XXII Sesja Rady Miejskiej

 
Or.0004/27/2004                                            Data: 13 września 2004r.
 
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 23 września 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXI /2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2004r.
7.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
8.    Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej za I półrocze.
9.    Organizacja ruchu drogowego i budownictwo dróg i ulic.
10.  Ocena pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2003-2004 i prognoza na  lata 2005-2006.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - umowa nr 90/P/Ka/OW/2000,
b.    przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - umowa nr 91/P/Ka/OW/2000,
c.    określenia wysokości zobowiązań zaciąganych przez Burmistrza w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granicę ustaloną w budżecie na 2004r.,
d.    zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Pleszew na 2004r.,
e.    utworzenia środków specjalnych przy zespołach szkół publicznych i przedszkolach,
f.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na Osiedlu Bociańskiego,
g.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego",
h.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie.
i.    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego",
 1. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew,
 2. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Pleszew,
l.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Pleszew - rejon ulic Niesiołowskiego - Kaliska",
ł.    odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie,
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów miasta i gminy Pleszew,
o.    odwołania Komisji Integracji i Współpracy Europejskiej oraz zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie,
 1. powołania Zespołu ds. Integracji i Współpracy Europejskiej,
 1. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
 2. zmiany uchwały Nr XVII/102/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie,
 4. zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności,
 
12.  Sprawy różne.

XXII Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24-06-2004

Ze względu na ograniczenie wielkości dokumentów html do 64 kb, dokument publikowano jako załaczniki w formaci pdf.
 

XXI Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

XXI Sesja Rady Miejskiej

Or. 0004/24 /2004                                                                                        Data: 14 czerwca 2004r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 24 czerwca 2004 o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu Nr XX/2004 z dnia 27 maja 2004r.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7. Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy.
8. Funkcjonowanie opieki społecznej w mieście i gminie Pleszew.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,
b. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2004r.
c. zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
d. zmiany uchwały nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic Niesiołowskiego – Kaliska”,
f. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
g. zmiany statutu Miasta i Gminy Pleszew,
h. odwołania radnego ze składu Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie,
i. powołania radnego w skład Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie,
j. uchwalenia Regulaminu Etyki Radnego,
k. zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
l. zmiany uchwały nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew,
ł. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,
m. współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego PN.: „Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie”.
n. zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 
10. Sprawy różne.
 

Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27-maja-2004

Ze względu na ograniczenie wielkości dokumentów html do 64 kb, dokument publikowano jako załaczniki w formaci pdf.
 

XX sesja Rady Miejskiej Porządek obrad

W dniu 27 maja 2004 o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy XX sesję Rady Miejskiej  w Pleszewie z następującym porządkiem obrad:
 
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu  Nr XIX/2004 z dnia 16 kwietnia 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Działalność kulturalna i sportowa w mieście i gminie jako czynnik aktywizujący mieszkańców.
8.    Budownictwo i sprawy mieszkalnictwa na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a    wyrażenia opinii w sprawie wniesienia udziałów do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
b    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.
c    ulg w podatku od nieruchomości,
d    warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
e    przyjęcia darowizny przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
f     zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
g    przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew
 
10. Sprawy różne.
 

XX Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

pobierz dokument w formacie pdf

Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16-04-2004

Ze względu na ograniczenie wielkości dokumentów html do 64 kb, dokument publikowano jako załaczniki w formaci pdf.
 

XIX sesja Rady Miejskiej - porządek obrad

W dniu 16 kwietnia 2004 o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej  w Pleszewie z nastęującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu  Nr XVII/2004 z dnia 26 lutego 2004r. i protokółu Nr XVIII/2004 z dnia 25 marca 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2004r.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2003r. - dyskusja.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a.    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2003r.
b.    utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
c.    nadania odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",
d.    wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie i Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
e.    zmiany uchwały Nr XXXIV/282/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
f.    opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
10.  Sprawy różne.

XIX Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

XVIII sesja Rady Miejskiej w Pleszewie - porządek obrad

W dniu 25 marca 2004 o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej  w Pleszewie z następującym porządkiem obrad.
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu  Nr XVII/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Działalność jednostek pomocniczych gminy-sołectw i osiedli
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2004r.
  2. cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z oo. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
  3. przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu marki Wartburg PZZ 3463,
  4. zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  5. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zwykłego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych,
  6. zmiany uchwały Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.03.2004 do 28.02.2007.
 1. Sprawy różne.
 

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

Ze względu na ograniczenie wielkości dokumentów html do 64 kb, dokument publikowano jako załaczniki w formaci pdf.
 
Protokół z dnia 25-03-2004 wersja *.pdf 

XVIII Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

XVII sesja Rady Miejskiej w Pleszewie - porządek obrad.

W dniu 26-lutego-2004 o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej  w Pleszewie z następującym porządkiem obrad.
 
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu  Nr XVI/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2003r.
7.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
8.    Informacje Komisji Rady Miejskiej o działalności w II półroczu 2003r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a.    przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
b.    trybu postępowania o udzielenie innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
c.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ulicy Pomorskiej i Zachodniej" dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa,
d.    Porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew sprawie planu działań dotyczącego realizacji zadań na drogach na terenie miasta Pleszew,
e.    zmiany uchwały nr XLI/320/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew-Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
f.    obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego,
g.    zmiany nazwy Placu Wolności na Plac Wolności im. Jana Pawła II
h.    zasad poboru i rozliczania opłat pobieranych w formie inkasa,
i.    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
j.    zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminnej na 2004r.
k.    zmiany uchwały Nr XXXVIII/300/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie przyznawania pomocy rzeczowej w formie  dożywiania
l.    zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,
1.    ł. likwidacji Szkoły Filialnej w Bronowie,
m.    zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
n.    upoważnienia Burmistrza do określenia zasad ponoszenia kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, o którym mowa w art. 34 1 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, przez dyrektorów szkół i przedszkoli objętych działaniem międzyzakładowej
2.    organizacji związkowej.
 
10. Sprawy różne.
 

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26-02-2004

Ze względu na ograniczenie wielkości dokumentów html do 64 kb, dokument publikowano jako załacznik w formaci pdf.
 
 
 

XVII Sesja Rady Miejskiej - Informacja Burmistrza na temat wydanych zarządzeń

XVI Sesja Rady Miejskiej - Porządek obrad

 
 
 
 
        Pani Radna
        Pan Radny
        Rady Miejskiej
        w Pleszewie
 
 
 
 
Or. 0041/ 16 /2003                                                                        Data: 22 grudnia 2003r.
 
 
 
            Na podstawie art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej  w Pleszewie  na dzień 30 grudnia 2003 o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
           W porządku obrad przewiduję:
 
I.
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu  Nr XV/2003 z dnia 9 grudnia 2003r.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
    i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.
9. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
            a. zmiany uchwały Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 
    1999 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
            b. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2003r.
c. stawek opłaty targowej,
d. zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew
    i miastem Westerstede.
11. Sprawy różne.
                  - wręczenie nagród w projekcie "Uczniowski projekt obywatelski - Młodzi   
                    Promują  Ziemię Pleszewską".
 
II.  
Spotkanie świąteczno-noworoczne
                  - występ chóru CANTILLENA
 
 
Materiały sesyjne są do wglądu w biurze Rady Miejskiej, II piętro pokój nr 32.