Ochrona środowiska

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne ( Dz.U.2018.poz.2268) wprowadzające istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1, art.272 ust. 22 oraz art. 298 pkt.2 cytowanej ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwanej "opłatą retencyjną".

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo Wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej www.pleszew.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, przekaże w formie Informacji, podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na rachunek bankowy Miasta i Gminy Pleszew: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413.

Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, Burmistrz określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2017r, poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za m2 na rok,

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1m2 na rok

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1m2 na rok.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej , jest traktowane w myśl art. 34 pkt.4 ustawy Prawo wodne , jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodno prawne.

 

Oświadczenie Podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - format pdf

 

Informacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

Zasady Programu Czyste Powietrze od dnia 03.01.2023 r.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Przedsięwzięcie musi zostać skończone:

 • do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
 • do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
 • do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego "Czyste Powietrze" dla dotacji z prefinansowaniem lub kredytemod daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz spełnia kryterium dochodowe:

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł - wtedy można starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1894 zł - jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2651 zł - jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

wtedy można starać się o podwyższone dofinansowanie

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł - jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1 526 zł - jeżeli mieszkasz sam

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą -  przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

-  wtedy można starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Szczegółowe warunki i korzyści z udziału w Programie można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl
https://www.wfosgw.poznan.pl/

Uchwala antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Materiały antysmogowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

Wniosek o dotację celową - format docx

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - format pdf

Oświadczenie współwłaścieli - format docx

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - format docx

 

Wymiana kotłów

Zasady udzielania dotacji wymiany źródła ciepła - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o dotację - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o oddaniu budynku do użytku - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o posiadaniu prawa do budynku - pobierz dokument  - format.pdf

Zgoda współwłaściciela nieruchomości - pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z wykorzystania- pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważane podejmowanie decyzji w sprawie wycinki.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Procedury usuwania drzew i  krzewów pobierz dokument  - format.pdf
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew pobierz dokument  - format.pdf
Zgłoszenie usunięcia drzewa - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach