Organizacje pozarządowe

Obsługa organizacji pozarządowych

­­­­I­nformacje dotyczące wspierania organizacji pozarządowych. Ogłoszenia, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Do pobrania wz­ory formularzy wniosku­-ofe­rty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

­­­NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1300) obowiązują od dnia 3 września 2016r. Opublikowane rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.Nr 6,poz.25). Rozporządzenie z 2010r. na mocy przepisów przejściowych ma zastosowanie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed dniem 3 września 2016r.)

­Nowe wzory do pobrania w formacie doc

dostępne pod adresem: http://pleszew.pl/obsluga-organizacji/

 


Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. "małych grantów" wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 570). Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

­­

DRUKI DO POBRANIA

dostępne do porania pod adresem: http://pleszew.pl/obsluga-organizacji/