Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Utrata / uszkodzenie / zawieszenie dowodu osobistego

Utrata / uszkodzenie / zawieszenie dowodu osobistego

I.    Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).


II.    Wymagane dokumenty

Utratę dowodu lub uszkodzenia należy zgłosić na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:
-    w organie dowolnej gminy,
-    w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej- osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
-    w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony epuap.gov.pl, kierowanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty,
-    można zgłosić kradzież dowodu na Policji - to wystarczy do jego unieważnienia,
Jeśli podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych, możesz wnioskować o unieważnienie dowodu na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Pamiętaj dołączyć:
-    potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
-    albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
-    albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
Uszkodzony dowód osobisty zatrzymywany jest w urzędzie.
Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza:
-    posiadacz dowodu osobistego - niezwłocznie, osobiście,
-    rodzic/opiekun prawny/kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
-    pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

III.    Opłaty

Nie podlega opłacie.

IV.    Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

V.    Termin i sposób załatwienia sprawy

Po otrzymaniu zgłoszenia Twój dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś w urzędzie - otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś przez internet - zaświadczenie zostanie Ci wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym uszkodzenia dowodu osobistego musisz przekazać go pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłane było zgłoszenie.

VI.    Tryb odwoławczy

Nie występuje.

VII.    Uwagi

ZAWIESZENIE - dotyczy jedynie e-dowodu.
Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został definitywnie utracony możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko w organie, który wydał dowód.
Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonujemy na formularzu zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym w sposób opisany przy zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

VIII.    Formularze

Formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Formularzu zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

IX.    Inne informacje

Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku odnalezienia dowodu zgłoszonego wcześniej jako utracony, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić go do organu, który wydał dokument.

 

 

 

Lista wiadomości