Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej z wyłączeniem imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny

 

 

 

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 313
fax (062) 7428 301

ZEZWOLENIE NA ORGANIZOWANIE IMPREZY MASOWEJ Z WYŁĄCZENIEM IMPREZ POWODUJĄCYCH UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM LUB WYMAGAJĄCYCH KORZYSTANIA Z DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jednocześnie zwraca się o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu  oraz o przewidywanych zagrożeniach do:

 •   Komendanta Powiatowego Policji,
 •   Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 •   Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
 •   Państwowego Inspektora Sanitarnego,

które organizator dołącza do wniosku niezwłocznie nie później jednak niż, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 Oprócz wspomnianych opinii do wniosku organizator dołącza następujące dokumenty:
1. Graficzny plan obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem zawierającym:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 
 • oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu 
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

2. Powiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie nadgranicznej,

3. Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Program i  regulamin imprezy wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
5. Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
6. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
7. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
8. Opracowaną  instrukcję  postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
9. Terminarz  rozgrywek  meczów piłki nożnej  lub terminarz innych imprez masowych (gdy odbywają się cyklicznie).

10. Informację o:

 •   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 •   przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 •   liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 •   o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jego dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczeniu o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer   i datę wydanej licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 •   o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

11. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

III. Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 82,00 zł za wydanie zezwolenia.

IV. Termin załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

V. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 003, parter.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VII. Uwagi

Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla osób  na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy -  nie mniej niż 500 (art. 3 pkt 1 ustawy).
Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy).
Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami (art. 2 ustawy).

VIII. Formularze

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - format pdf

IX. Inne informacje

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
  ZEZWOLENIE NA ORGANIZOWANIE IMPREZY MASOWEJ Z WYŁĄCZENIEM IMPREZ POWODUJĄCYCH UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM LUB WYMAGAJĄCYCH KORZYSTANIA Z DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

 

 

 

Lista wiadomości