Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny ( Dz.U.  Nr 64 poz. 333),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty

• Wniosek wraz z uzasadnieniem.
• Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.
• Ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji.
• Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę (żołnierza) - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba (żołnierz).
• Oświadczenie woli osoby (żołnierza), wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.

III. Opłaty

Nie podlega opłacie.

IV. Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi

Wnioskodawca winien wykazać konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.
Wniosek może złożyć: poborowy, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierz odbywający tę służbę, uprawniony członek rodziny (żona, rodzice, osoby względem których poborowego lub żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny).

VIII. Formularze

Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny - format pdf

IX. Inne informacje

ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Lista wiadomości