Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

II. Wymagane dokumenty

• Wniosek wskazujący członków rodziny będących na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawcy.
• Zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania zasadniczej służby wojskowej.
• Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach członków rodziny.
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
• Zaświadczenie z uczelni (szkoły) o pobieraniu nauki.
• Skrócony akt zawarcia małżeństwa.
• Skrócony akt urodzenia dziecka.

III. Opłaty

Nie podlega opłacie.

IV. Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi

• Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile, nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wygrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ze zm.)
• Żołnierzem samotnym w rozumieniu ww. ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

VIII. Formularze

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - format pdf

IX. Inne informacje

1. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda uzupełnień lub jednostka wojskowa w której żołnierz pełni służbę.
2. Decyzja zostaje przesłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Lista wiadomości