Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zgromadzenie publiczne

 

 

 

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 313
fax (062) 7428 301

ZGROMADZENIE PUBLICZNE

I. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408).

II. Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja 
 • jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator je zaplanował.
 • pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego.
Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 III. Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

 IV. Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmian czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Do wezwania organ gminy załącza informacje na temat czasu i miejsca przejścia wcześniej zgłoszonego zgromadzenia lub zgromadzeń. Organizator, który dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników zawiadamia organ gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia.
W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi na piśmie faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

V. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 003, parter.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej przez 3 miesiące od dnia jej wydania.

VII. Uwagi

Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

 •   jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,
 •   odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
 •   jeżeli organizator zgromadzenia pomimo wezwania nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.

VIII. Formularze

Ankieta dla organizatora zgromadzenia publicznego - format pdf

IX. Inne informacje

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu zwołane w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Burmistrza pracownika Urzędu Miasta i Gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
e) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia.

ZGROMADZENIE PUBLICZNE

 

 

 

Lista wiadomości