Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 I.      Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze  zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz.2523);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych ze rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.).

II.   Wymagane dokumenty

1)      Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),

2)      Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 • dowód osobisty lub innym dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 1. Podmioty wymienione są w art. 46 ustawy, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, dane jednostkoweudostępnia się nieodpłatnie.

O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających albo wykonywania postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

2.      Jednostki organizacyjne i osoby, które

 • wykażą w tym interes prawny.

W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów).

 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

III.           Opłaty

31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem zgromadzonych w rejestrze mieszkańców.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według specjalnego wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

IV.           Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Odmowa udostępniania danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

V.   Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

VI.           Tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od otrzymania (doręczenia) decyzji.

VII.        Uwagi

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, minister do spraw wewnętrznych. Natomiast dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gminy prowadzący ten rejestr.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

VIII.    Formularze

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

IX.           Inne informacje

Dokumentami potwierdzającymi interes prawny w otrzymaniu danych osobowych mogą być na przykład:

 • wezwanie sądowe,
 • wezwanie komornicze,
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione, wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

 Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL  

Każdy może sprawdzić swoje własne dane znajdujące się w rejestrze PESEL przez internet. Trzeba jednak posiadać profil zaufany na platformie ePUAP, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość osoby korzystającej z usługi. Należy pamiętać, że dzięki usłudze można sprawdzić tylko własne dane. Usługa jest bezpłatna.

Lista wiadomości