Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

I.    Podstawa prawna


-    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319).
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi; (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
-    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
-    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

II.    Wymagane dokumenty

Urząd Miasta i Gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentację związaną z dowodami osobistymi. W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby udzielone na jednorazowy wniosek. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. prokuratura, Policja, sądy a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym można złożyć gdy:
-    Jest się osobą, która ma interes prawny - np. jest się wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne lub umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Można wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność;
-    Jest się osobą, która ma interes faktyczny tzn., chcemy uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możemy swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).
Zakres danych jakie możemy uzyskać:
-    numer PESEL,
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    nazwisko rodowe,
-    imię ojca,
-    imię i nazwisko rodowe matki,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    płeć,
-    fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
-    dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
-    dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
-    dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
-    dokument, który potwierdza interes prawny albo faktyczny,
-    dowód opłaty za udostępnienie danych,
-    jeśli załatwiamy sprawę przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

III.    Opłaty


-    31,00 zł za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym,
-    17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik),
-    opłatę możesz zrobić:
-    gotówką w kasie Urzędu, parter;
-    kartą płatniczą - pokój nr 008 (parter);
-    przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew: nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (Bank PKO BP S.A.)

Uwaga
: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

IV.    Termin i sposób załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

V.    Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

VI.    Tryb odwoławczy


W przypadku wydania decyzji odmownej można odwołać się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII.    Uwagi


Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

VIII.    Formularze

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

IX.    Inne informacje
Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).
Wniosek o udostępnienie danych można wysłać listownie lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Wniosek i pozostałe dokumenty możesz wysłać listem poleconym do dowolnego urzędu gminy.

Lista wiadomości