Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

  I. Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852).

II. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
•    złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
•    kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego-budynku (oryginał do wglądu),
•    przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję).

III. Opłaty

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika
Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa.

IV. Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

V. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu, I piętro.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Odwołanie wolne od opłaty skarbowej.

VII. Uwagi

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez Straż Miejską, organy paszportowe, Biuro

Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego,  przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

VIII. Formularze

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną - pobierz dokument - format pdf


IX.    Inne informacje


Organ administracji publicznej może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie administracyjne (wyroki sądowe, protokoły z egzekucji komorniczej, zdania lokalu i inne).

 

WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Lista wiadomości