Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 3 miesięcy obywateli RP

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411).

II. Wymagane dokumenty:

Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Kiedy się zameldować:

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem - zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym Urzędzie, albo elektronicznie (przez Internet).

Aby się zameldować w Urzędzie przygotuj:

 1. formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na jednej kartce. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada prawo do lokalu;
 2. dowód osobisty lub paszport;
 3. dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem przynieś dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.


Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

Aby zameldować się przez Internet:

Musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a ich lista się wydłuża). Założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Do elektronicznego zgłoszenia:

 1. przygotuj:

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,

 2. należy załączyć:

  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe);
  • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe);
  • w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).


Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).


III. Opłaty

Zameldowanie jest bezpłatne.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę możesz zrobić:

 • kartą płatniczą, parter - pokój nr 008;
 • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew:
  nr konta 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 (Bank BS);
 • gotówką w kasie Urzędu - pokój nr 011.

IV. Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu zameldowany. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - otrzymasz zaświadczenie. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

VI. Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

VII. Uwagi:


 1. Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
 2. Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały.
 3. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.
 4. Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
 5. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 6. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek.
 7. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 KPA po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 8. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 9. Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko w miejscu zameldowania rodziców.
 10. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna "Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej").

VIII. Formularze

Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Pełnomoctnictwo


IX. Inne informacje

 • Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 • Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.
 • Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) - podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.Lista wiadomości